PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu pn. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 23.04. 2019 r.-24.04.2019 r.  do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2019-04-19 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Ogłoszenie nr 540029-N-2019 z dnia 2019-04-19 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

PO VII WB 261.3.2019 „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

Gorzów Wlkp., 12.04.2019 r.

                                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

PO VII WB 261.3.2019 „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

                                                                                               Gorzów Wlkp., 08.04.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 08.04.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”.

W dniu 08.04.2019 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 460.721,85 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 1. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otworzyła jedyną złożoną ofertę. Podczas otwarcia poinformowała obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia, a także o warunkach płatności zawartych w ofercie (które są zgodne z SIWZ
i istotnymi postanowieniami umowy):

 

2019-04-03 Odpowiedzi na pytania do treści siwz oraz modyfikacja treści siwz w postępowaniu o sygn. PO VII WB 261.3.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Dostawa oprogramowania
w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”
w dniu 01. 04. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2019-03-28 Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego


Ogłoszenie nr 530868-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2019-03-05 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2019

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2018 - aktualizacja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I

Prokuratura Okręgowa: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 620932-N-2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

                                              Gorzów Wlkp., 25.10.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wlkp., 12.10.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 12.10.2018 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I.

W dniu 12.10.2018 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 835.629,24 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 2. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

 

          W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I” z numerem sprawy PO VII WB 261. 8. 2018  w dniu 10.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

 

          W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I” z numerem sprawy PO VII WB 261. 8. 2018  w dniu 09.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I"

Gorzów Wielkopolski, dnia 01 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej
w Sulęcinie- etap I” 
w dniu 28. 09. 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/::

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.09.2018 r.

 

ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. "Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I"

Ogłoszenie nr 620932-N-2018 z dnia 2018-09-27 r. 

 

Prokuratura Okręgowa: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. NA ROK 2018

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ? branża budowlana (parter i przyziemie)"

Ogłoszenie nr 500053252-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 595721-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500040939-N-2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Remont budynku Prokuratury Okręgowej I Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ? branża budowlana (parter i przyziemie)

Gorzów Wlkp. 30.10.2017r.

Prokuratura Okręgowa W Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2;

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Do wszystkich zainteresowanych.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na:  Remont budynku Prokuratury Okręgowej I Rejonowej w  Gorzowie Wlkp. – branża budowlana (parter i przyziemie).

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

Gorzów Wlkp. dn. 17.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)” Nr sprawy: PO VII WB 261.17.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

2017-10-10 Ogłoszenie nr 500040939-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer 595721-N-2017

Ogłoszenie nr 500040939-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

Gorzów Wielkopolski:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595721-N-2017 Data: 02/10/1017

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

Ogłoszenie nr 595721-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/

 

2017-07-14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Ogłoszenie nr 108004 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-06-19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 19.06.2017 r.

 
                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY           

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”

2017-05-26 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 26.05.2017 r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 26.05.2017 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Przebudowa klatki schodowej wraz
z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE"

Ogłoszenie nr 504726-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

                                              Gorzów Wlkp., 08.05.2017 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie” 
z kwotą, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego
w wysokości: 489.329,29 zł brutto.

 

2017-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Ogłoszenie nr 78676 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-05-05 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Ogłoszenie nr 78707 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.

Gorzów Wielkopolski: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamówieniu - "Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie"

Ogłoszenie nr 69830 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp., 19.04.2017 r.

 

                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY           

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

2017.03.31 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Gorzów Wlkp., 31.03.2017 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 31.03.2017 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

W dniu 31.03.2017 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 523.644,89 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 7. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

2017.03.28 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 marca 2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.prokuratura-gorzow.pl


Ogłoszenie nr 49713 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2017

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Ogłoszenie nr 349823 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

 Gorzów Wlkp., 15.11.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Prokuratury Okręgowej
i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Ogłoszenie nr 338359 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

 Gorzów Wlkp., 02.11.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 02.11.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont budynku Prokuratury Okręgowej
i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro”.

W dniu 31.11.2016 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I
 i II piętro”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 426.660,08 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 7. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

 Gorzów Wlkp., 31.10.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. 

PO IV G 213.37.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro” do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 października 2016 r.

PO IV G 213.37.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Ogłoszenie nr 323850 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

        Gorzów Wlkp., 13.10.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 13.10.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 października 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Ogłoszenie nr 319455 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307350 - 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Ogłoszenie nr 317987 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

 Gorzów Wlkp., 29. 09. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz
w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wlkp.   22.09.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 22.09.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług ochrony osób i mienia
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 września 2016 r.

PO IV G 213. 32. 2016

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 19.09.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 września 2016 r.

PO IV G 213. 32. 2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 16.09.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 września 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Ogłoszenie nr 307350 - 2016 z dnia 2016-09-12 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128748-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiotu zamówienia obejmuje: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, działka: 226/3 w tym m.in. 1) termoizolację ścian zewnętrznych, 2) wykonanie konsolidacji ścian zewnętrznych budynku...
Termin składania ofert: 2016-06-06


Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.
Numer ogłoszenia: 89369 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi przewozu zwłok

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89100-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur...
Termin składania ofert: 2016-04-28


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 79231 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

 Gorzów Wlkp., 09. 06. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - przewóz zwłok - część V

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część I

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część II

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część III

     Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część IV

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 128748 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

   Gorzów Wlkp.,    18 . 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie"

Gorzów Wielkopolski, dnia  09 maja 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” w dniu 05.05.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

2016-04-29 Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 108046 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

2016-04-27 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” w dniu 27.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Gorzów Wielkopolski, dnia  19 kwietnia 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” w dniu 18.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 89100 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna
Numer ogłoszenia: 262788 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224286 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna"

Gorzów Wlkp.,  30. 09. 2015 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  11.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 10.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  10.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 07.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2015.09.10 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  10.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 10.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna
Numer ogłoszenia: 224286 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 354438 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319546 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 Gorzów Wlkp., 15. 10. 2014 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 320910 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 319546 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia tech. w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rej. okr. gorz

                                              Gorzów Wlkp.,   22. 09. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Świad. usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji syst. zabezp. tech. w obiekcie PO w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rej. okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp.   10. 09. 2014 r.

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

        W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” z numerem sprawy VII G 213/22/13  w dniu 10.09.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 294502 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi : Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231626-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. Szczegółowy opis przedmiotu...
Termin składania ofert: 2014-07-18


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
Numer ogłoszenia: 259560 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

                                              Gorzów Wlkp., 29.07. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185296-2014 z dnia 2014-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje:Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie...
Termin składania ofert: 2014-06-11


Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 239914 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (cz. II) dotyczące postępowania przetargowego na: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

L. Dz. VII G 213/18/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniu 14.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

L. Dz. VII G 213/18/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 11.07.2014-14.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Numer ogłoszenia: 231626 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp.,   09.07. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Dostawa mat. eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniach 06.06.2014 r.-09.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2014-06-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług przewozu zwłok

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 123162-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur...
Termin składania ofert: 2014-04-23


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 122315 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 06.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 03.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 185296 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część I

  Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część II

Gorzów Wlkp.,    19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część II – „Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część III

Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część III – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część IV

 Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część IV – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania - część V

                                              Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

L. Dz. VII G 213/08/14 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

L. Dz. VII G 213/08/14

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”  w dniu 16.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 123162 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 464384-2013 z dnia 2013-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6, działki: 458/1 w tym m.in. 1) skucie istniejących i wykonanie nowych posadzek korytarzy wraz z klatką schodową, ...
Termin składania ofert: 2013-11-29 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp.,  17.12. 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy : 488696 - 2013 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 433962-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) serwer +...
Termin składania ofert: 2013-11-04


Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 488696 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia   26.11. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” 
z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 21.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

VII G 213/66/13 Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach. TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

Gorzów Wlkp.   26.11.2013 r.

 

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

         W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”
 
z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 26.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. I

Gorzów Wlkp., 21 .11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. II

 Gorzów Wlkp., 21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. III

 Gorzów Wlkp., 21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. IV

Gorzów Wlkp.,  21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. V

Gorzów Wlkp.,   21.11. 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. VI

Gorzów Wlkp.,  21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Odpowiedzi na pytania - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 18.11. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 15.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 464384 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

VII G 213/62/13 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Gorzów Wlkp., dnia 31.10. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” w dniach 28.10.2013 r.- 30.10.201 3 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

VII G 213/62/13 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych - modyfikacja treści

Gorzów Wlkp. 28.10.2013 r.

 

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” z numerem sprawy VII G 213/62/13 Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ W ZAKRESIE  Części VI - „Dostawa drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt. ”.

Zmianę treści SIWZ Zamawiający uzasadnia popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na pominięciu fragmentu tekstu w Tabeli 2 załącznika nr 2.6 do SIWZ „Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Numer ogłoszenia: 433962 - 2013

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 433962 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

2013-10-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Gorzów Wielkopolski: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 422820 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - VII G 213/58/13 Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

                              Gorzów Wlkp., 11.10.2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 366386-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. Zasięg...
Termin składania ofert: 2013-09-18


Gorzów Wielkopolski: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 405804 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - VII G 213/58/13 Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 01.10. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” z numerem sprawy VII G 213/58/13  w dniu 01.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - VII G 213/56/13 Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., 01.10.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 30.09. 2013 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” z numerem sprawy VII G 213/58/13  w dniu 26.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich"

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Numer ogłoszenia: 384858 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski: Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 367768 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 366386 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 361580 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowyw

Gorzów Wlkp. dnia   01.08.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dl

Gorzów Wlkp. dnia     01.08. 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

     

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI II PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 283860 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112383-2013 z dnia 2013-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. W Specyfikacji Istotnych Warunków...
Termin składania ofert: 2013-06-24 

2013-07-10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                              Gorzów Wlkp.,   10 .07. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp. 24. 06. 2013 r.

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” prowadzonego z numerem sprawy VII G 213/46/13 Zamawiający , działając na podst. art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/ .

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp. 20. 06. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

          W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” prowadzonego z numerem sprawy VII G 213/46/13 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, na które poniżej składam odpowiedzi.

2013-06-14 Ogłoszenie przetargu sprzątanie

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
Numer ogłoszenia: 112383 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

2013-06-14 Ogłoszenie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73961-2013 z dnia 2013-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur...
Termin składania ofert: 2013-05-21


 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

                                                                                               Gorzów Wlkp. dnia  10 .06.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

                                                                                               Gorzów Wlkp. dnia    10 . 06. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI II PT.:

„Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 10 .06.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  
„ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

Część III: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                    Gorzów Wlkp.,  10. 06.2013 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  
„ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

Część IV: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI V

 Gorzów Wlkp. dnia   10. 06. 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI V

          

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI V PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU ZWŁOK Z MIEJSCA ZDARZENIA DO PROSEKTORIUM LUB PRZECHOWALNI, UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZENIA DO PRZEPROWADZANIA SEKCJI ZWŁOK ORAZ PRZECHOWYWANIA ZWŁOK LUDZKICH DLA JEDNOSTEK PROKURATUR OKRĘGU GORZOWSKIEGO

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 73961 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części I na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pom. do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przech. zwłok ludzkich dla jed. okr. gor

 

Gorzów Wlkp. dnia    08.05.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia     08. 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI II

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia     08. 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI III

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części IV na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia    08 . 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI IV

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI IV PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający unieważnia postępowanie z własnej winy, ponieważ dokonał on w sposób niejednoznaczny opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. IV postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie zawarł
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kodu CPV, który pozwoliłby w prawidłowy sposób zidentyfikować Wykonawcom  usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok, a co za tym idzie- przyjąć  prawidłową stawkę VAT na ww. usługę w swojej ofercie. Zamawiający  opisując przedmiot zamówienia zastosował kody CPV: 60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób; 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne; 98370000-7 usługi pogrzebowe i podobne, natomiast nie wskazał kodu: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, który opisywałby usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 P.z.p. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

 

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części V na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia    08 . 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI V

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

Odpowiedź na pytanie - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wlkp., dnia 11.04. 2013 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” z numerem sprawy VII G 213/26/13  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 136462 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 506214-2012 z dnia 2012-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
a) świadczenia usług telefonicznych dla linii Zamawiającego, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla wszystkich ich rodzajów - w tym m.in. : lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych,...
Termin składania ofert: 2012-12-20


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 75716 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 513716-2012 z dnia 2012-12-17 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Gorzów Wielkopolski
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego. Punkty odbioru energii: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52, 66-300...


Numer ogłoszenia: 50360 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 513716 - 2012 data 17.12.2012 r.

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 1

 

Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 2

 

  Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 3

 

 Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 4

 

Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Informacja o unieważnieniu postępowania - usługi telefonii - Cz. 5 i 6

 

Gorzów Wlkp. dnia  23.01.2013r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

           

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - usługi telefonii

 

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gorzów Wlkp. 07.01.2013 r.

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

            W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/.

Zmiana treści SIWZ - usługi telefonii

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

Gorzów Wlkp. 03.01.2013 r.

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/ W ZAKRESIE Części II - „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, dla jednostek Prokuratury Okręgu Szczecińskiego, wraz z dzierżawą central telefonicznych.”

 

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załącznikach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gorzów Wielkopolski: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 533164 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ "Świadczenie usług telefonii stacjonarnej..."

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

            W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, na które poniżej składam odpowiedzi.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi pocztowe

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek organizacyjnych oraz ich ewentualnych zwrotów: a) przesyłki listowe nierejestrowane, b) przesyłki listowe rejestrowane
Numer ogłoszenia: 528234 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Odpowiedź na pytanie - USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

Gorzów Wlkp., dnia 19.12.2012r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 516874 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 478006 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja energii elektrycznej

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 513716 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

 

Gorzów Wlkp., 14.12. 2012 r.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 506214 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sprostowanie błędów formalnych w postępowaniu - zakup sprzętu informatycznego

 

VII G 213/67/12

Gorzów Wlkp., 04 grudnia 2012 r.

 

SPROSTOWANIE

BŁĘDÓW FORMALNYCH W POSTĘPOWANIU PN.

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

nie mających wpływu na treść SIWZ oraz na przygotowanie oferty, nie powoduje zmiany Ogłoszenia

i zmiany terminu otwarcia ofert.

Informacja do uczestników postępowania - zakup sprzętu informatycznego

 

                                                                                   Gorzów Wlkp. 03 grudnia 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 53/12

VII G  213 /67/ 2012

Informacja do uczestników postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

Numer ogłoszenia: 478006 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

                                                                                                    Gorzów Wlkp., 27.11. 2012 r.

 

Do uczestników postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”.

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 20.11.2012 - dot. zakupu sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wlkp. 21 listopada 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZP/ 51/12

VII G  213 /66/ 2012

Do uczestników postępowania

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 450144 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

 

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 432114 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: "Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach"

 

Gorzów Wlkp., 24.10. 2012 r.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

SPROSTOWANIE z dnia 27.09.2012 r.

 

VII G 213/52/12
SPROSTOWANIE
BŁĘDÓW FORMALNYCH W POSTĘPOWANIU PN.
„REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH”
 
nie mających wpływu na treść SIWZ oraz na przygotowanie oferty, nie powoduje zmiany Ogłoszenia
i zmiany terminu otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont parkingu - Słubice

 

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Numer ogłoszenia: 206267 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH
Numer ogłoszenia: 222366 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 131041 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze oferty - Remont elewacji

  Gorzów Wlkp.,  12 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

       

 VII G 213 / 30 / 12

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej

                       w Słubicach

Odpowiedź na pytanie z dn. 05.06.2012 - Remont elewacji

   Gorzów Wlkp. 5 czerwca 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 25/12

VII G  213 / 30 / 2012

                                                           Do uczestników postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Informacja o odrzuceniu ofert - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

                                                                                       Gorzów Wlkp.,        01 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.


VII G 213 / 23 / 12

 

      INFORMACJA O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do

drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

 w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Informacja o wyborze oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 Gorzów Wlkp.,     01 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

 VII G 213 / 23  / 12

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do

drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury

Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Odpowiedź na pytanie z dn. 29.05.2012 - Remont elewacji

Gorzów Wlkp. 29  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

ZP/ 25/12

VII G  213 / 30 / 2012

                                                           Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Zmiana treści SIWZ - remont elewacji

Gorzów Wlkp., dn.     29     maja  2012 r.

 

Nr sprawy: ZP / 25 / 12

VII G / 213 / 30 / 12

 

 

Zmiana treści SIWZ

 

Dot. postępowania przetargowego na:

 

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gorzów Wielkopolski: Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 168238 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Numer ogłoszenia: 154150 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, fax. (095) 739 20 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 16.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, pok. 22..
  • W ogłoszeniu powinno być: 18.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, pok. 22..

  ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_14052012.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wlkp. 14  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa                                                                      

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                      

Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Odpowiedź na pytanie z dnia 11.05.2012

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 151782 - 2012

Numer ogłoszenia: 151782 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

Odpowiedź na pytanie - dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

         ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                       Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Numer ogłoszenia: 147374 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

Numer ogłoszenia: 147374 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, fax. (095) 739 20 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Zmiana treści siwz 27.04.2012

Zmiana treści SIWZ

 

Dot. postępowania przetargowego na:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 133608 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Unieważnienie przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wlkp., dnia 20 kwietnia 2012 r.

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

VII G 213/ 14 / 12

 

Wg rozdzielnika

 

Dot:        ZP/13/12 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7., w odniesieniu do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dniu 12.04.2012 r. otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytania. W tym samym dniu odpowiedź została przesłana faksem do firmy, która te pytania zadała

i wywieszona na tablicy ogłoszeń, jednak nie została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego z przyczyn technicznych.

Unieważnienie przetargu na świadczenie usług pocztowych


Gorzów Wlkp., dnia        11   kwietnia  2012 r.

 

Prokurator Okręgowy

w Gorzowie Wlkp.

 

VII G 213/15/12

 

 

 

Dot:          ZP/16/12 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o  masie wagowej powyżej  50 g  w  obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, z powodu braku ważnej oferty.

            Uzasadnienie: Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

    Prokurator Okręgowy

 

      Mariusz Dąbkowski

 

 

 

 

  ZP_16_12_Uniewaznienie.pdf      ZP_16_12 Unieważnienie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 105048 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

Unieważnienie przetargu

Dot:          ZP/12/12 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o  masie wagowej powyżej  50 g  w  obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, z powodu braku ważnej oferty.

   

Odpowiedź na zapytanie - Świadczenie usług pocztowych

 

                                                                                                            Gorzów Wlkp. 26 marca 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZP/ 12/12

VII G 213/13/12                                                       Do uczestników postępowania

 

            Dotyczy: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZENIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O MASIE WAGOWEJ POWYŻEJ 50 G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW.

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych

Gorzów Wielkopolski: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZENIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O MASIE WAGOWEJ POWYŻEJ 50 G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW
Numer ogłoszenia: 85922 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: Dostawa bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 406204 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wybór oferty na dostawę bonów towarowych

                                                                              

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : Dostawa bonów towarowych finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego

Dostawa bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawę bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 365716 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Dotyczy : Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej
                w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Modyfikacja treści SIWZ - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Nr sprawy  ZP / 21 / 11

VII G 213 / 27 / 11

 

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

dotyczy: „Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego


Numer ogłoszenia: 296394 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 228642 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wybór oferty

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i  konserwacja systemów  

                    zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej 

                   w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ;

                II. Dozór, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia

                     technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp.

                     przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu

                     gorzowskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gorzów Wielkopolski: I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 180013 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Unieważnienie przetargu

Dot:        ZP/12/11 - „I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego .”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dozór

Gorzów Wielkopolski: I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego .
Numer ogłoszenia: 153962 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi