PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o darmowej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozszerzona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) na podstawie której, w każdym powiecie utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Powiatem Gorzowskim prowadzi na terenie powiatu ustawowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Więcej informacji na stronie: http://www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-gorzowski

 

pismo Dyrektora Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dokument do pobrania w załączniku. pismo_27032019.pdf      Pismo

INFORMACJE - KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 - 2020

Zgodnie z pkt. 2.1.3 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, w załączeniu uprzejmie przedstawiam, linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego, nadesłane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa
lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie
województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html
6. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego
schronienia:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html
7. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów
korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2018 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
8. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2018 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego
usługi
na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

 

INFORMACJE (woj. zachodniopomorskie) - KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 - 2020

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, w załączeniu uprzejmie przedstawiam bazy teleadresowe podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świad­czących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, a także zapewnia­jących miejsca noclegowe oraz rejestry specjalistycznego poradnictwa, nadesłane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Informacje - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, w załączeniu uprzejmie przedstawiam bazy teleadresowe podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świad­czących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, a także zapewnia­jących miejsca noclegowe oraz rejestry specjalistycznego poradnictwa, nadesłane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

BAZY TELEADRESOWE I WYKAZY PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, w załączeniu udostępniamy Państwu bazy teleadresowe podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, a także zapewniających miejsca noclegowe oraz rejestry specjalistycznego poradnictwa. bazy_danych_woj_zach_woj_lubzip.zip      Baza danych - województwo lubuskie oraz zachodniopomorskie

Baza danych i wykazy podmiotów działających na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, w załączeniu udostępniamy Państwu uaktualnioną na dzień 17.02.2015 r. bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, a także placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz rejestr specjalistycznego poradnictwa. baza_woj_lubuskie.zip      Baza danych - województwo lubuskie

 baza_woj_zach_pom_1.zip      Baza danych - województwo zachodniopomorskie - część 1

 baza_woj_zach_pom_2.zip      Baza danych - województwo zachodniopomorskie - część 2

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Województwo lubuskie:

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
 
2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
 
3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 
4. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
 
5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
6. Rejestr Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe:
7. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015 r. oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2015 r.:
8. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 
9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa* (aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku)

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, w załączeniu udostępniamy Państwu uaktualnioną na dzień 01.12.2014 r. bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa. baza_osob_20141201.xls      Baza

Lista podmiotów, które świadczą pomoc na rzecz pokrzywdzonych, finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Tabela do pobrania w załączniku tabela_pomoc_20150119.doc      Tabela

Mapa pomocy postpenitencjarnej

Klikając tutaj zapoznasz się z treścią tego dokumentu.

Przemoc w rodzinie

Przedstawiamy Państwu sporządzone w przystępnej graficznej formie opracowanie sędziego Michała Lewoca- koordynatora Zespołu do Spraw Przemocy w Rodzinie zawierające niezbędne informacje dotyczące bieżącej praktyki wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie a także omawiające wprowadzone ostatnią nowelizacją m.in. do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie najważniejsze instytucje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonym i skuteczniejsze zwalczanie tego zjawiska.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a/  jego treścią kliknij TUTAJ.

Obywatel w postępowaniu karnym