PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DLA POLSKICH I NIEMIECKICH PROKURATORÓW

Na wspólny wniosek Prokuratorów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze w dniu 18 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę nr XXXIV/382/13, na mocy której do zaszczytnego grona "Zasłużonych dla Województwa Lubuskiego" zostali włączeni prokuratorzy Carlo Weber,Lothar Scholz,Martin Uebele, Bernhard Brocher i Jan Wojtasik.

Pan prokurator Carlo Weber - od 2001r. pełnił funkcję Naczelnego Prokuratora Zarządzającego w Prokuraturze we Frankfurcie nad Odrą.

Od chwili objęcia tej funkcji z ogromnym osobistym zaangażowaniem podejmował liczne działania i inicjatywy zmierzające do zacieśnienia współpracy prokuratorów niemieckich z prokuratorami jednostek organizacyjnych prokuratur województwa lubuskiego oraz na rzecz mieszkańców terenów przygranicznych.

Jego zaangażowanie w podejmowanych inicjatywach na rzecz poprawy i efektywności współdziałania służb i organów wymiaru sprawiedliwości województwa lubuskiego, a zwłaszcza okręgu gorzowskiego z Prokuraturą Okręgową we Frankfurcie wykracza znacznie poza ramy obowiązków służbowych i przynosi korzyści tak państwu polskiemu jak i mieszkańcom nadgranicznych województw.

Z inicjatywy Pana Prokuratora Carlo Webera odbyło się w minionych latach szereg spotkań mieszkańców Frankfurtu n/Odrą i Słubic z przedstawicielami polskich i niemieckich instytucji powołanymi do strzeżenia prawa i porządku prawnego, podczas których omawiano istotne dla przygranicznych społeczności problemy i zagadnienia zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa.

Często mają one również inny - pozasłużbowy wymiar. Pan Carlo Weber angażował się m.in. w przedsięwzięcia społeczności słubickiej (m.in. ustanowienie w 2007r. tablicy pamiątkowej Ludwika Mierosławskiego) oraz w organizację szeregu wspólnych imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację środowisk prawniczych województwa lubuskiego i Landu Brandenburgii, które odbywają się corocznie i naprzemiennie we Frankfurcie n.Odrą i Słubicach.

Dzięki propozycjom Pana Prokuratora Webera świadczenie wzajemnej pomocy prawnej zostało w znacznym stopniu odformalizowane i uproszczone, co przyczynia się do wzrostu skuteczności ścigania i sprawniejszego prowadzenia postępowań przygotowawczych. Buduje też most wzajemnego zaufania i przekonania o profesjonalizmie prokuratur obu krajów w ściganiu sprawców przestępstw - tych poważnych, popełnionych przez członków wysoce zorganizowanych grup przestępczych, ale także tych drobnych, ale uciążliwych, dla obywateli naszych państw.

Wskazać należy, że dzięki osobistemu zaangażowaniu i trosce Pana Prokuratora Carlo Webera szereg postępowań karnych o poważnym charakterze kryminalnym i gospodarczym skierowanych przeciwko interesom obywateli obydwu państw zostało skutecznie i sprawnie przeprowadzonych.

Przykładową formą tych działań jest m.in. projekt "Frankfurt n.O - Gorzów Wlkp." zaproponowany przez prokuratora C.Webera w 2008r. polegający na powołaniu stałych zespołów wśród prokuratorów Prokuratury we Frankfurcie n.O i w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. do spraw bieżącej wymiany informacyjnej i uproszczenia wzajemnej pomocy prawnej, co przynosi wymierne korzyści w wymiarze zawodowym i społecznym.

Prokurator Zarządzający we Frankfurcie n. Odrą jest też od wielu lat aktywnym organizatorem niemiecko-polskich zawodowych i naukowych konferencji oraz warsztatów w siedzibie niemieckiej Akademii Sprawiedliwości w Kolpin i Kónigs Wusterhansen, a udział w nich prokuratorów obydwu okręgów lubuskich, które należą do odrębnych apelacji w polskich strukturach organizacyjnych jest potrzebnym i ważnym elementem integracyjnym nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej.

Szczegółowe wyliczenie wszystkich wieloletnich inicjatyw i działań Fana Prokuratora Carlo Webera, które w sposób pośredni i bezpośredni przyczyniły się do rozwoju wzajemnej współpracy zawodowej i społecznej wymagałoby wielu dodatkowych słów, a i tak nie oddałoby one w pełni zasług tego niezwykłego człowieka.

Pan Prokurator Lothar Scholz - aktualnie, od 19.12.2005r. pełni funkcję Zastępcy Prokuratora Generalnego Saksonii, a wcześniej przez wiele lat kierował prokuraturą w Görlitz. Od samego początku pełnienia funkcji Pan Prokurator podejmował szereg działań zmierzających do zacieśnienia kontaktów i współpracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości regionów przygranicznych Niemiec i Polski, w tym przede wszystkim województwa lubuskiego. W październiku 1997 roku pełniąc w tym czasie funkcję Naczelnego Prokuratora Zarządzającego w Prokuraturze w Görlitz był inicjatorem jednego z pierwszych spotkań zapoczątkowując w ten sposób współpracę lubuskich prokuratur z tą saksońską prokuraturą, graniczącą z terenem podległym właściwości Prokuratury Rejonowej w Żarach.


Pan Prokurator Martin Uebele - przejął funkcję Prokuratora Zarządzającego Prokuraturą w Görlitz, po awansowanym do Prokuratury Generalnej prokuratorze Lotharze Scholzu. Od samego początku pełnienia funkcji - tj. od 01.12.2007 Pan Prokurator podejmuje szereg działań zmierzających do zacieśnienia kontaktów i współpracy nie tylko z przedstawicielami lubuskiego wymiaru sprawiedliwości, ale także mieszkańców regionów przygranicznych Niemiec i Polski, w tym przede wszystkim województwa lubuskiego.


Pan prokurator Bernhard Brocher - jest Naczelnym Prokuratorem Zarządzającym Prokuratury w Cottbus od przeszło 3 lat. Jest godnym następcą przyjaciela Polski i Polaków - Pana prokuratora Wilfrieda Robinecka. Pan prokurator Bernhard Brocher od samego początku pełnienia funkcji podejmuje szereg działań zmierzających do zacieśnienia kontaktów i współpracy nie tylko z przedstawicielami lubuskiego wymiaru sprawiedliwości, ale także mieszkańców regionów przygranicznych Niemiec i Polski, w tym przede wszystkim województwa lubuskiego.


Pan prokurator Jan Wojtasik - pracował w organach prokuratury 38 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczął 1 września 1972 roku w Prokuraturze Powiatowej w Nowej Soli. Z dniem 1 lipca 1997 roku powołany został do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli. Pan Prokurator Jan Wojtasik pełniąc obowiązki kierownika tej jednostki podejmował działania, które przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Soli i innych sąsiednich miejscowości .

Do chwili przejścia w stan spoczynku w 2010 r. zajmował stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, pełniąc funkcję Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

Pan Prokurator Jan Wojtasik w okresie swojej pracy w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, będąc wieloletnim kierownikiem jednostki, był inicjatorem wielu działań i rozwiązań, które przyczyniły się do uzyskania przez zielonogórskich prokuratorów szeregu sukcesów związanych ze zwalczaniem groźnych przestępstw, w tym popełnianych przez zorganizowane grupy przestę

Warto również wskazać, że odznaczeni mają prawo do:
1) używania tytułu "Zasłużony dla Województwa Lubuskiego",
2) zostali wpisani do Księgi "Zasłużeni dla Województwa Lubuskiego",
3) mają prawo do uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Lubuskiego.