PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

KOMUNIKAT PO W GORZOWIE WLKP. W SPRAWIE PO II Ds. 2.2018

Postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2018r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej  pod sygn. PO II Ds. 2.2018 odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie m.in.  naruszenia w okresie od dnia 15 czerwca 2015r. do  dnia 16 stycznia 2018r. w Kostrzynie nad Odrą praw pracowników Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, poprzez  zaniechanie  wypłaty  na ich rzecz tytułem podwyżki wynagrodzeń środków w kwocie 2 266 377,68 zł przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na mocy wyroku Sądu  Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 03 czerwca 2015r. sygn. I ACa 302/15,   tj. o czyn z art. 218§1a kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W sprawie ustalono 287 pokrzywdzonych - pracowników  zatrudnionych w latach 2007-2008  Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. z siedzibą ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,

            Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności przez Policję (art. 131§ 1 kpk).

Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji. (art. 131§ 2 kpk).

Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci. (art. 131§ 3 kpk).

Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k. przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.).

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa - dochodzenia*) lub o jego umorzeniu. Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.).

Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.

Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).

Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).