PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Modyfikacja treści SIWZ - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Nr sprawy  ZP / 21 / 11

VII G 213 / 27 / 11

 

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

dotyczy: „Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

 

 

          Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., jako Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 pkt. 4 wprowadza modyfikację w treści SIWZ w zakresie brzmienia niżej wymienionego punktu:

 

 

  1. Rozdział IX- Opis sposobu przygotowania oferty-  pkt. 9  SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca winien złożyć ofertę w kopercie - opakowaniu. Kopertę – opakowanie należy

         zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

 

Oferta na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

– nie otwierać przed dniem 03.10.2011 r. godzina 8.30”

  1. Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert- pkt. 1 i 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Prokuratura Okręgowa w Gorzowie  

                  Wlkp.) przy ul. Moniuszki 2 w pokoju nr 22 , nie później niż dnia 03.10.2011 r. do   

                  godziny 08.15 (…)

   3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.10.2011 r. o godz. 08.30  w siedzibie Zamawiającego

        w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Moniuszki 2, pokój nr 7.”

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

 

 

 

 

 

 

Z-ca Prokuratora Okręgowego

                                                       

                                                        Roman Witkowski modyfikacjatresciSIWZ.jpg

 OgCEoszenieozmianieogCEoszenia.pdf