PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

WYBÓR OFERTY

Gorzów Wlkp.,        06 października  2011 r.          

Prokuratura Okręgowa
w Gorzowie Wlkp.
          
 VII G 213 / 27 / 2011


INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Dotyczy: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej
                 w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego


Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 92 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych , zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy PHUP „ZEMAR”,  ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz.
Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, w kryterium oceny oferty otrzymała maksymalną ilość punktów.
Wykaz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy,

Adres wykonawcy

 

Ilość przyznanych punktów w kryterium: Cena

 

 

    1.

 

PHUP „ ZEMAR” Sp. z o.o.

                     ul. Poznańska 106

                     66-300 Miedzyrzecz

 

 

100

 

 

2.

 

„BiuArt”  Sp. z o.o.

 ul. Myśliborska 25

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

89,37

 


Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach
prowadzonych przez tutejszą jednostkę
                                                                                       

Prokurator  Okręgowy

Mariusz Dąbkowski
  Wybor_oferty_pd.pdf      Wybor_oferty_pd