PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Wybór oferty na dostawę bonów towarowych

                                                                               Gorzów Wlkp.,              18 listopada  2011 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

       

 VII G 213 / 32 / 2011

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : Dostawa bonów towarowych finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 92 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych , zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy

„Sodexo Motivation Solutions Polska” Sp. z o.o.,

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

Oferta wybranego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, w kryterium oceny oferty otrzymała maksymalną ilość punktów.

Wykaz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy,

Adres wykonawcy

 

Ilość przyznanych punktów w kryterium: Cena i ilość punktów handlowych i usługowych

 

 

    1.

 

Sodexo Motivation Solutions

Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25

                       02-699 Warszawa

 

 

100

 

 

 

2.

 

„Bonus Systems Polska S.A.

ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

 

 

 

 

58

 

 

 

 

3.

Edenred Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 30

00-450 Warszawa

 

 

 

 

 

 

55

 

Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być  zawarta to 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach

prowadzonych przez tutejszą jednostkę

                                                                                       

 

                                                                                                  Prokurator  Okręgowy

Mariusz Dąbkowski