PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: Dostawa bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 406204 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 365716 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy bonów towarowych w wersji papierowej o łącznej wartości nominalnej : 83.900,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100 ) w następujących nominałach: 660 sztuk o wartości nominalnej 50 zł, 2545 sztuk o wartości nominalnej 20 zł..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 83900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 83900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83900,00
  • Waluta: PLN.

  ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia