PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na zapytanie - Świadczenie usług pocztowych

 

                                                                                                            Gorzów Wlkp. 26 marca 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

ZP/ 12/12

VII G 213/13/12                                                       Do uczestników postępowania

 

 

 

            Dotyczy: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZENIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O MASIE WAGOWEJ POWYŻEJ 50 G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW.

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

Pytanie nr 1:

§ 1 ustęp 3: „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego doręczane będą do każdego miejsca w kraju i za granicą"

Wykonawca zwraca się zapytaniem czy Zamawiający ma na myśli wszystkie kraje na świecie? Czy usługi powinny być świadczone do krajów, z którymi Administracjami Pocztowymi Wykonawca posiada zawarte umowy o współpracy w ramach Światowej Konwencji Pocztowej oraz innych przepisów wykonawczych?

 

Odpowiedź: tak- Zamawiający ma na myśli wszystkie kraje na świecie.

 

 

Pytanie nr 2:

§ 1 ustęp 8 i 9:

„8. Odpowiednio przygotowane przesyłki listowe i paczki Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego minimum raz dziennie (w dniach i godzinach pracy Zamawiającego), a Wykonawca potwierdzi ich odbiór- pieczęcią, podpisem, datą na kopii zestawień. Ostateczny termin/godzina dostarczania przesyłek - zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.

9.  Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia odebranych w godzinach pracy Zamawiającego następować będzie w dniu ich nadania z placówki Zamawiającego, z tym, że przesyłki priorytetowe odebrane do godziny     muszą mieć datę nadania zgodną z datą ich odbioru. "

Wykonawca zwraca uwagę, że kwestia odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego nie jest przedmiotem zamówienia w umowie i SIWZ. Poczta Firmowa jest usługą płatną w ramach pakietu usług Wykonawcy i podlega opodatkowaniu VAT stawką 23%.

 

 

Odpowiedź: Jest przedmiotem SIWZ dział III pkt. 2, ppkt 10 i 11, oraz Umowy.

 

 

Pytanie nr 3:

§ 1 ustęp 12:

„ Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru   niezwłocznie  po  dokonaniu   doręczenia   przesyłki,   nie   później  jednak,   niż  w ciągu   14  dni kalendarzowych od dnia doręczenia."

 

Świadczenie przez Wykonawcę usługi dodatkowej „potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej" jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2008r, Nr 5, poz. 34 ze zm.). W przedmiotowym rozporządzeniu w § 10 ust. 1-3 określono zakres świadczenia wskazanej usługi. Uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym zostało unormowane ponadto w Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) w art. 46 pkt. 1 ppkt 3.

Wskazane wyżej  regulacje  nie  określają gwarantowanego  terminu  zwrotu  pokwitowanego  przez adresata potwierdzenia odbioru.

Na podstawie art. 46 pkt. 3 ppkt. 1a ustawy Prawo pocztowe zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych określone minimalne wymagania w zakresie jakości usług - do których przestrzegania Wykonawca został zobowiązany.

Tym samym w świetle obowiązujących przepisów Wykonawca doręcza do siedziby nadawców pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w tej sytuacji realizowanie przez Wykonawcę usługi potwierdzenia odbioru w świetle przytoczonych wyżej przepisów jest zgodne z intencją Zamawiającego wskazaną w umowie i SIWZ.

 

Odpowiedź: tak i jest to również korzystne dla wykonawcy.

 

 

Pytanie nr 4:

§ 1 ustęp 13:

„W ramach świadczenia w/w usług Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przesyłek do siedziby Zamawiającego jeden raz dziennie (w dniach roboczych), nie później niż do godziny 08:00."

Wykonawca zwraca uwagę, że kwestia doręczania przesyłek do siedziby Zamawiającego nie jest przedmiotem zamówienia w umowie i SIWZ.

 

 

Odpowiedź: jest przedmiotem zamówienia SIWZ dział III, pkt. 2, ppkt. 14 i Umowy.

Pytanie nr 5:

§ 3 ustęp 5:

,,5.Zmiana opłat określonych w Formularzu Ofertowym lub zmiana cennika usług pocztowych Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, która zostanie dokonana w formie aneksu do umowy."

Wykonawca proponuje zastąpienie wskazanego paragrafu treścią:

Zmiana opłat określonych w Formularzu Ofertowym lub zmiana cennika usług pocztowych Wykonawcy następuje z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu organu Wykonawcy wydanego zgodnie z art. 51 ust.1 i 2 w związku z art. 50 ustawy z dnia 12.06.2003r. (Dz. U. z 2003 r. nr 130, poz. 1188 ze zm.). Brak zgody Zamawiającego na zmianę cennika skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Odpowiedź : nie wyrażamy zgody.

 

 

Pytanie nr 6:

§ 4 ustęp 6:

" Termin płatności ustala się do 21 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy"

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu płatności na 14 dni od daty wystawienia faktury

 

 

Odpowiedź: zgadzamy się na termin 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

 

Pytanie nr 7:

§6:

„Udział Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi obejmuje następujący zakres :

1) ...........................................................................

2).............................................................................

 1. Strony ustalają, że zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci podwykonawcom następujący zakres czynności:...............................................
 2. Do zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
 3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
 4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 i 9 stosuje się odpowiednio.
 5. Umowy, dotyczące zakresów powierzonych zadań, o których mowa w ust. 2 powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Zawierając umowę z podwykonawcą Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez podwykonawcę.
 7. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej są nieważne.

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 1. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
 2. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadki nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.
 3. Jeżeli Wykonawca pomimo nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego zawarł umowę z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo do:
 1. wyznaczenia czasu na dostosowanie warunków umów z podwykonawcami do ustaleń określonych w niniejszym artykule;
 2. wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie;
 3. w przypadku niedostosowania warunków umów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odstąpienie od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy z zachowaniem uprawnienia w wysokości o której mowa w § 7 ust. 1 ppkt. 1 do żądania kary umownej. "

Wykonawca, z uwagi na zakres oraz obszar działania w świadczonej działalności zawiera umowy ; Podwykonawcami na realizację niektórych zadań (np. transport przesyłek, doręczanie przesyłek, odbiór przesyłek od Nadawców). Umowy zawarte z wskazanymi podmiotami w pełni gwarantują i chronią interesy naszych Klientów. Ponadto w obrocie zagranicznym - na podstawie przepisów międzynarodowych - dalsze świadczenie usług pocztowych jest realizowane przez inne Administracje Pocztowe (na podstawie zawartych i obowiązujących umów międzynarodowych).

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca w tej sytuacji może realizować zlecone usługi pocztowe na zasadach wskazanych wyżej bez konieczności umieszczania wskazanego paragrafu w umowie?

 

Odpowiedź: nie

 

 

Pytanie nr 8:

§7: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1. za odstąpienie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej umowy określonej w § 4 ust. 1.
 2. za opóźnienie w świadczeniu usług będących przedmiotem umowy w wysokości 2% ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % niezrealizowanej umowy określonej w § 4 ust. 1.

3. Strony ustalają, że w razie naliczania kary umownej zgodnie z ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.

 1. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych do rzeczywistej wartości poniesionej szkody.
 2. Strony wyłączone są z odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniami siły wyższej.”

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie z treści umowy z § 7 ustęp od 1-4.

 

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody.

 

 

Pytanie nr 9:

§ 9 ustęp 3:

„3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a wynikłą z tego faktu stratą obciąży Wykonawcę."

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego zapisu umowy.

 

Odpowiedź:  Zamawiający zwraca uwagę, że należy rozpatrywać ten punkt w całości zapisów

§ 9,a nie wyjętego z kontekstu.

 

 

 

            Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu : 95 739 2005.

 

 

 

 

 

 

                                                        PROKURATOR  OKRĘGOWY

 

                                                       

                                                        Mariusz Dąbkowski

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 odpowiedz_na_zapytanie.pdf      Odpowiedź na zapytanie