PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Unieważnienie przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wlkp., dnia 20 kwietnia 2012 r.

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

VII G 213/ 14 / 12

 

Wg rozdzielnika

 

Dot:        ZP/13/12 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7., w odniesieniu do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dniu 12.04.2012 r. otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytania. W tym samym dniu odpowiedź została przesłana faksem do firmy, która te pytania zadała

i wywieszona na tablicy ogłoszeń, jednak nie została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego z przyczyn technicznych.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedz, które nie zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

 

 „Pytanie nr 1

 

            Zamawiający, w przypadku oferowania materiałów równoważnych, wymaga złożenia wraz z ofertą zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

( certyfikat jakości ) potwierdzającego, że tonery odpowiadają normom :ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych), normą ISO/IEC 24711 (dla tonerów do urządzeń atramentowych).

            Zwracamy się z pytaniem jaką jednostkę należy rozumieć za „podmiot uprawniony do kontroli jakości”. Czy należy uznać producenta oferowanych materiałów równoważnych, czy też jednostkę niezależną, posiadającą akredytację w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia?

 

Odpowiedź:  Nie wymagamy, żeby był to podmiot niezależny; za podmiot uprawniony do kontroli jakości można uznać także producenta materiałów

 

Pytanie nr 2

 

            Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty również raportów z testów wydajności ISO/IEC dla materiałów równoważnych?

 

Odpowiedź:    Tak.

 

Pytanie nr 3

 

            Czy w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do urządzeń kolorowych Zamawiający wymaga dołączenia stosowanych zaświadczeń, raportów z testów wydajności dla tonerów kolorowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798?

 

Odpowiedź:  Tak.

 

 

 

Mariusz Dąbkowski

 

                                                                                                         Prokurator Okręgowy

 

 

 

Otrzymują:

  1. „JM DATA” s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej; ul. Trakt Lubelski 233;

       04-667 Warszawa

  1. „MTL SYSTEM” Tomasz Lachowicz;  ul. Dmowskiego 15; 50-203 Wrocław
  2. „PARTNERXXI- RESPOL” Sp. z o.o.;  ul. L. Heyki 27c; 70-631 Szczecin
  3. „BIUART”  Sp. z o.o.; ul. Myśliborska 25; 66-400 Gorzów Wlkp.
  4. PHUP ”ZEMAR” Sp. z o.o.; ul. Poznańska 106; 66-300 Międzyrzecz
  5. „CITY BIURO” s. c. ; ul. Janka Krasickiego 22; 66-460 Witnica
  6. PW „MULTIKOM” Adam Papierski; ul. Fabryczna 15; 85-741 Bydgoszcz
  7. FH „KOMAX 9” ; ul. Przemysłowa 2; 10-418 Olsztyn


 ZP_13_12_uniewaznienie.pdf      ZP_13_12 Unieważnienie