PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zmiana treści siwz 27.04.2012

Gorzów Wlkp., dn.     27     kwietnia  2012 r.

 

Nr sprawy: ZP / 20 / 12

VII G / 213 / 23 / 12

 

Zmiana treści SIWZ

Dot. postępowania przetargowego na:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., jako Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ), wprowadza zmiany do treści siwz:

 

1. w zakresie rozdziału III pkt. 7.  poprzez nadanie nowej treści :

„7. Oferowane materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe, oryginalnie opakowane i oznaczone w sposób  umożliwiający  jednoznaczną  identyfikację  zarówno urządzenia z którym mają współpracować,  jak i wersji w jakiej produkt został wyprodukowany. Opakowania powinny posiadać wyraźne logo producenta i umożliwiać dokładną identyfikację towaru w przypadku konieczności kontaktu bezpośrednio z producentem telefonicznie lub poprzez stronę internetową producenta.

            Za produkt fabrycznie nowy uznaje się wyrób, który  został  całkowicie wyprodukowany z nowych podzespołów i  żadna z jego części składowych nie pochodzi z innych produktów lub nie podlegała procesowi regeneracji lub recyklingu. Zamawiający nie dopuszcza również produktów powystawowych i po naprawach reklamacyjnych.”

 

2. skreśla się w rozdziale III pkt. 8 i 9.

3. w zakresie rozdziału III pkt. 10  poprzez nadanie nowej treści:

„8 . Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

      Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, o parametrach fizycznych, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych takich jak np.  pojemność   tuszu/tonera,  wydajność i  jakość  wydruku takich samych  bądź   lepszych w stosunku produktu oryginalnego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony, a w szczególności:

  1. fabrycznie nowe, nie regenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi,
  2. opakowane hermetycznie w szczelnej folii i nowym opakowaniu kartonowym, nie noszące śladów otwierania, wolne od wad technicznych, oznakowane znakiem firmowym producenta oraz informacją o typach urządzeń dla których są przeznaczone oferowane materiały eksploatacyjne,
  3. które nie ograniczają pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
  4. których wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego lub zalecanego przez producentów sprzętu lub innymi normami równoważnymi.
  5. które zapewnią jakość   wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny lub dopuszczony przez producenta sprzętu,
  6. w których wszystkie części  są  nowe, w szczególności bęben  światłoczuły  , listwa zbierająca, wałek magnetyczny. „

 

4.  Zmienia się numerację: punkt 11 w rozdziale III zmienia się na numer 9.

5. w zakresie rozdziału III pkt. 9  poprzez wprowadzenie zmian w treści:

(…)  Ciężar  udowodnienia, iż produkt jest  równoważny  spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie należy do oferty dołączyć stosowne oświadczenia wykonawcy- załącznik nr 10 (…)

6. w zakresie rozdziału III pkt. 12  poprzez nadanie nowej treści:

„ 10. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą i transportem do i z autoryzowanego serwisu urządzeń w przypadku, gdy dostarczony przez niego materiał zamienny spowoduje uszkodzenia w urządzeniu, w którym był użytkowany. Dotyczy to zarówno urządzeń  objętych gwarancją producenta jak i urządzeń po okresie gwarancji. W przypadku  napraw przedłużających  się  powyżej  3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach porównywalnych z urządzeniem uszkodzonym na czas jego naprawy lub do pokrycia kosztów wynajmu takiego urządzenia w przypadku nie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich urządzeń zastępczych”

 

7. W rozdziale III pkt. nr 13, 14 15, 16 przyjmują numerację kolejno:  11,12,13,14.

 

8. Wprowadza się załącznik nr 10 do SIWZ.

 

9. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się zmianę poprzez dołączenie dodatkowej kolumny – „dokładne oznaczenie / symbol producenta” .

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

...................................            

  (data i podpis Kierownika jednostki)                 

  SIWZpo_zmianie_27_04_2012.pdf      SIWZ-po_zmianie_27_04_2012

 Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_27_04_2012.pdf      Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_27_04_2012

 Zalacznik_nr_1_do_SIWZzmiana_27_04_2012.pdf      Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-zmiana_27_04_2012

 Zmiana_tresci_siwz_27_04_2012.pdf      Zmiana_tresci_siwz_27_04_2012