PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie - dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

       

ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                       Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1.

 

Czy Zamawiający zamieni zapis zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XIV, pkt. 15?

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XIV pkt. 15 Zamawiający informuje, że do oferty należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Za podmiot uprawniony do kontroli jakości należy rozumieć podmiot niezależny, który nie jest producentem materiałów eksploatacyjnych. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że przytoczony wymóg jest niemożliwy do spełnienia, ponieważ zarówno na terenie Polski, jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy Unii Europejskiej, nie ma niezależnych podmiotów posiadających jakiekolwiek uprawnienia w zakresie badania wydajności i jakości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane §5 ust. 1:

 

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności:

(…)

  1. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
  2. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
  3. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. ”

 

Z przytoczonych zapisów jasno wynika, że Zamawiający może zażądać zaświadczenia niezależnego podmiotu w celu potwierdzenia zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi lub normami zarządzania środowiskiem. W przypadku chęci potwierdzenia, że dostarczone produkty spełniają określone normy lub specyfikacje techniczne, Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

 

Jednocześnie informujemy, że w Polsce sprawy związane z kontrolą jakości, zgodności z określonymi specyfikacjami technicznymi reguluje Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 nr 138, poz. 935). Ustawa powyższa w Art.6. pkt.1 określa, że:

 

„…Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z:

1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo

2) szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, albo

3) zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach. „

 

Ponieważ żadne przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy przez właściwego ministra, Polski Komitet Normalizacyjny czy Główny Urząd Miar, ani też żadne „odrębne ustawy” nie określają parametrów jakości i wydajności materiałów eksploatacyjnych do drukarek, należy odwołać się do  norm ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 10561 które co prawda nie są przepisami wykonawczymi określającymi szczegółowe wymagania w znaczeniu ustawowym ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, ani w żadnym innym kraju, ale są instrukcjami przeprowadzania testów wydajności należącymi do zdefiniowanej w ustawie grupy norm zharmonizowanych (opracowanych i zatwierdzonych przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C) i są traktowane na równi z ustawowymi „wymaganiami zasadniczymi”.

 

W związku z powyższym, w przypadku materiałów eksploatacyjnych nie wymaga się wykonywania badań przez niezależne od dostawcy i odbiorcy laboratorium, i zastosowanie ma Art.7.1:

 

 „Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami wyrób może być poddawany:

            pkt.1. badaniom przez:

                        ppkt a). producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela…”

 

oraz w konsekwencji Art.8.1.:

 

„Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje…”

 

             Z przytoczonych aktów prawnych wynika jednoznacznie, że jedynym dokumentem mającym moc prawną, potwierdzającym wydajność materiałów eksploatacyjnych jest raport z testów przeprowadzony przez producenta materiałów, zgodnie z odpowiednią normą wydajnościową ISO/IEC. Natomiast wymóg dołączenia do oferty raportów wystawionych przez niezależny uprawniony (akredytowany) podmiot jest niezgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane oraz z ustawą o systemie oceny zgodności. W efekcie taki zapis oznacza, że Zamawiający w przypadku oferowania produktów równoważnych, wymaga dołączenia do oferty dokumentów, wystawionych przez instytucję, która nie istnieje, a więc dokumentów niemożliwych do uzyskania. Tym samym, Zamawiający uniemożliwia złożenie oferty na produkty równoważne, co jest naruszeniem zapisów ustawy PZP, art. 7 ust. 1, nakładającym na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także art. 29 ust. 2 zabraniającym opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2005r. (sygn. akt UZP/ZO/0-761/05).

 

            Podsumowując:

  1. Na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie ma niezależnych podmiotów uprawnionych (akredytowanych) w zakresie badania wydajności materiałów eksploatacyjnych.
  2. W stosunku do produktu, Zamawiający może żądać dokumentu wystawionego przez uprawniony podmiot, a nie niezależny podmiot.
  3. Uprawionym podmiotem w przypadku materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności jest producent materiałów.
  4. Wymóg dołączenia do oferty dokumentów niemożliwych do uzyskania jest sprzeczny z podstawowymi założeniami ustawy PZP, a zwłaszcza art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2. Wymagając złożenia dokumentów niemożliwych do uzyskania, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zaoferowania produktów konkretnego producenta (OEM). W żadnym wypadku nie można tu mówić o uczciwej konkurencji czy równym traktowaniu Wykonawców.

 

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz w zakresie rozdziału XIV pkt. 15  poprzez nadanie nowej treści :

„ 15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom :

ISO/IEC 19752 – norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych,

ISO/IEC 24711 – norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych.

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony lub upoważniony przez producenta do przeprowadzenia takich testów.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej stronie dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.”

 

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 maja 2012 r. do godz. 08.00.

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulęgają zmianie.

 

 

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu : 95 739 2005.

 

 

 

                                                        PROKURATOR  OKRĘGOWY

           

                                                                       Wojciech Szcześniak