PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie z dnia 11.05.2012

Gorzów Wlkp. 11  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                      

Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego. Znak sprawy: VIIG 213/23/12.

W wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 09.05.20l2r. Zamawiający- w odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów- wprowadził w rozdziale XIV pkt 15 SIWZ modyfikację, poprzez dodanie nowej treści: „ 15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom:

ISO/IEC 19752- norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych,

ISO/IEC 24711- norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych.

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony lub upoważniony przez producenta do przeprowadzenia takich testów. " Prosimy o wyjaśnienie i precyzyjne określenie, jaką jednostkę czy podmiot Zamawiający uznaje za upoważniony przez producenta do przeprowadzenia testów wydajności równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Czy Zamawiający będzie uwzględniał raporty z testów wydajności przeprowadzone przez dystrybutorów, importerów czy wreszcie producentów równoważnych materiałów eksploatacyjnych? Pragniemy zwrócić uwagę, że testy wydajności równoważnych materiałów eksploatacyjnych przeprowadzone przez podmiot upoważniony przez producenta nie stanowią obiektywnej i rzetelnej dokumentacji. Wydaje się, że pełne zweryfikowanie ofert na etapie ich oceny i rozpatrywania pod kątem spełniania norm wydajności umożliwi jedynie wprowadzenie wymogu przedłożenia wraz z ofertą- dla każdego materiału równoważnego- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednio normom:

  1. ISO/IEC 19752- dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych,
  2. ISO/IEC 19798- dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych,
  3. ISO/IEC 24711 - dla tuszy do drukarek atramentowych,

przy czym zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie wydane przez podmiot trzeci uprawniony do kontroli jakości oferowanego wyrobu będącego przedmiotem dostawy. Stanowisko takie jest zgodne z przyjętym przez Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 29 maja 2006r. w sprawie dotyczącej dostaw materiałów eksploatacyjnych (sygn. akt UZP/ZO/O-1491/06), podmiot uprawniony do kontroli jakości powinien posiadać stosowną akredytację, pod kątem wymogów danej normy. Należy także dodać, iż zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego. Opinia taka poparta jest również praktyką orzeczniczą (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2006 r. Sygn. Akt UZP/ZO/O-2677/O6). W związku z powyższym zaświadczenia wystawiane przez podmioty upoważnione przez producentów, importerów, dystrybutorów, producentów itp. nie są zaświadczeniami podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, potwierdzającymi, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, o których mowa w § 5. ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form. w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.226.1817 z późn. zm.). Przykładem niezależnej jednostki przeprowadzającej badania w zakresie wydajności równoważnych materiałów eksploatacyjnych jest TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. W związku z przywołaną argumentacją, kierujemy pytanie, czy Zamawiający zmieni zapis zawarty w SIWZ w rozdziale XIV, pkt. 15?

Zwracamy się również z zapytaniem, czy w odniesieniu do tonerów wymienionych w pozycjach 12-19 formularza asortymentowo-cenowego {Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga przedłożenia raportów z testów wydajności przeprowadzonych w oparciu o normę ISO/IEC 19798- dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych? Wśród wymienionych w SIWZ w pkt. 15 norm, Zamawiający wymienił jedynie normę ISO/IEC 19752 (norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych) oraz normę ISO/IEC 24711 (określająca wydajność tuszy do drukarek atramentowych).

Odpowiedź:

  1. Zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz w zakresie rozdziału XIV pkt. 15 poprzez nadanie nowej treści:

„15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom :

ISO/IEC 19752 – norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych,

 

ISO/IEC 24711 – norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych.

 

ISO/IEC 19798 – norma określająca wydajność dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony  do przeprowadzenia takich testów.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.”

 

  1. Zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz w zakresie rozdziału XXI poprzez dopisanie pkt. 5 o treści:

„  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia do wglądu oryginałów posiadanych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia testów, o których mowa z rozdz. XIV pkt. 15 „

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu : 95 739 2005.

 

 

 

                                                                       PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                                  Wojciech Szcześniak odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_11_05_2012.pdf      odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_11_05_2012