PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 151782 - 2012

Numer ogłoszenia: 151782 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, fax. (095) 739 20 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: XIV.15.
  • W ogłoszeniu jest: 15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom : ISO/IEC 19752 - norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 - norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony lub upoważniony przez producenta do przeprowadzenia takich testów. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej stronie dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski..
  • W ogłoszeniu powinno być: 15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom : ISO/IEC 19752 - norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 - norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych. ISO/IEC 19798 - norma określająca wydajność dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia takich testów. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski..

  ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_11_05_2012.pdf      ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_11_05_2012