PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wlkp. 14  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa                                                                      

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                      

Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1

 

W dniu 11.05.2012 r., Zamawiający na wskutek złożonych pytań dokonał modyfikacji treści SIWZ, wprowadzając między innymi n/w zapisy:

 

Cytat:

Odpowiedź:

  1. Zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz w zakresie rozdziału XIV pkt. 15 poprzez nadanie nowej treści:

„15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom : ISO/IEC 19752 – norma określająca wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 – norma określająca wydajność kolorowych i monochromatycznych tuszy do drukarek atramentowych. ISO/IEC 19798 – norma określająca wydajność dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia stosownych zaświadczeń i raportów z testów wydajności przeprowadzone przez podmiot uprawniony  do przeprowadzenia takich testów. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Potwierdzenie zgodności powinno być dokonane na każdej zapisanej stronie dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.”

  1. Zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz w zakresie rozdziału XXI poprzez dopisanie pkt. 5 o treści:

„  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia do wglądu oryginałów posiadanych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia testów, o których mowa z rozdz. XIV pkt. 15 „

Zgodnie z filozofią i założeniami norm wydajnościowych ISO podmiotem uprawnionym do ich stosowania i badania wydajności materiałów eksploatacyjnych jest producent. Dodatkowo, wnoszący pytanie, stwierdził:

Cytat:

„Przykładem niezależnej jednostki przeprowadzającej badania w zakresie wydajności równoważnych materiałów eksploatacyjnych jest TUV Rheinland Polska Sp. z o. o. W związku z przywołaną argumentacją, kierujemy pytanie, czy Zamawiający zmieni zapis zawarty w SIWZ w rozdziale XIV, pkt. 15?”

Na co Zamawiający odpowiedział i wprowadził modyfikację:

Cytat:

15) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone materiały równoważne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, w tym przypadku odpowiednim normom (...)”

Proszę więc o odpowiedź na pytania:

  1. Czy Zamawiający uzna za wystarczające, zaświadczenie o wykonaniu testu wydajności zgodnie z odpowiednią normą ISO (raport z przeprowadzonych testów dla zaoferowanego asortymentu-równoważnego dla każdej pozycji oddzielnie lub zbiorczo wraz z powołaniem się min. na normę oraz podaniem ilości stron) wydane przez producenta zaoferowanego materiału (zamiennego)?
  2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, proszę wskazać jakich instytucji (lub cech tych instytucji) Zamawiający żąda aby uznać warunek za spełniony w zakresie „certyfikacji”, „akredytacji” lub też „specjalnych uprawnień” bądź „innych uprawnień”?, mając na uwadze poniższą argumentację.

Pragnę w tym miejscu wskazać Zamawiającemu, że nie ma na terenie Unii Europejskiej podmiotu akredytowanego (czy też certyfikowanego) lub uprawnionego na jakiejkolwiek podstawie prawnej czy normalizacyjnej (przez PCA lub inny analogiczny urząd w kraju UE) do przeprowadzania badań w dziedzinie wydajności materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego, natomiast instytucje zajmujące się badaniem jakości wyrobów (np. wskazana przez pytającego jednostka o nazwie : TUV Rheinland) nie posiadają żadnych zewnętrznych uprawnień do badania wydajności tonerów min. zgodnie z ISO 19752, a tylko wykonują je z zachowaniem warunków normy (wilgotność i temperatura powietrza, odpowiednia ilość drukarek i tonerów) na tych samych zasadach co wszyscy producenci, więc wydane przez nich zaświadczenia mają tę samą wagę dowodową.

            Norma ISO 19752 nie wymaga certyfikacji przez podmiot „certyfikowany” czy też „uprawniony” do jej wykonywania i „jednostki certyfikujące” tę normę nie istnieją. Nie zrozumiałe (w naszej ocenie brak im podstaw prawnych, nie są nimi bynajmniej orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z przed 5 lat etc., które nie posiadają potwierdzenia choćby Sądu Najwyższego lub choćby okręgowego) więc stawiane przez wnoszącego żądania i wskazania, aby dokonać zmian treści SIWZ w w/w zakresie.

            Tym samym dokonane przez Zamawiającego zmiany i modyfikacje są chybione w przedmiotowym zakresie.

            Celem zapewnienia prowadzenia postępowania zgodnie z zapisem art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wnosimy o wykreślenie spornego zapisu, ograniczającego konkurencję oraz zastąpienie go innym, który zapewni zachowanie pełnej i nie ograniczonej konkurencji. Wnioskujemy o zastąpienie go obowiązkiem dołączenia do oferty wyłącznie wyników raportów z testów wydajności wykonanych przez producenta mat. równoważnych, zgodnie z zachowaniem potwierdzonych norm ISO, stosowanych w produkcji w/w materiałów, i uznania go jako wystarczający, celem potwierdzenia spełnienia przez równoważne produkty (materiały eksploatacyjne) wymagań jakościowych. Wypełni to tym samym przesłankę, która wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich żąda i może żądać Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych.

            Wnioskujemy również o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2012 r.

            Informujemy, że wnosząc powyższe zapytanie zachowany został termin wskazany w Art. 38 PZP na wniesienie zapytań, wniosków do postanowień SIWZ.

 

Odpowiedź:

Pyt. 1: TAK

Pyt. 2: w związku z odpowiedzią na pyt. 1 NIE DOTYCZY

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, może żądać m.in.

-zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

-zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

Zamawiający na wniosek Pytającego przedłuża termin składania ofert na dzień 18.05.2012 do godz. 8.00.

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu : 95 739 2005.

 

 

 

                                                                       PROKURATOR  OKRĘGOWY

                                                                                  Wojciech Szcześniak odpowiedz_na_pytanie_14052012.pdf      Odpowiedź na pytanie