PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gorzów Wielkopolski: Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 168238 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont elewacji budynku zlokalizowanego w Słubicach, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 6, działka 453/1, w tym m. innymi : 1) Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic w formie iniekcji; 2) Usunięcie zmurszałych tynków na wewnętrznych płaszczyznach ścianach zewnętrznych piwnic, 3) Wyburzenie pochylni oraz wyburzenie i odtworzenie podestu przed wejściem przy użyciu współczesnych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych, 4) Schody przed wejściem należy wyposażyć w krzesełko dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, poruszające się na prowadnicy montowanej do ściany zewnętrznej budynku. 5) Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych, i cokołów do uzyskania parametrów spełniających wymagania normatywne dla poszczególnych przegród wraz z ociepleniem stropu nad piwnicą, w ramach wykonania kolorystyki istniejącego budynku, przewiduje się zastosowanie na jego docieplone ściany tynku mineralnego oraz farb silikonowych; 6) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca: należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 roboty budowlane (każda wynikająca z odrębnej umowy) polegające na remoncie budynku użyteczności publicznej - zrealizowane (ukończone w 100%) każdy - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia: 1. Kierownik Budowy - branża budowlana, wykształcenie wyższe techniczne - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 2. Kierownik robót ogólnobudowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej, z tym że Kierownikiem Budowy musi być przedstawiciel Lidera. Osoby wymienione wyżej muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wszystkich w/w uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez jedną lub kilka osób. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania w miejsce wymaganych uprawnień budowlanych bez ograniczeń - odpowiadających im równoważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia: 1. Kierownik Budowy - branża budowlana, wykształcenie wyższe techniczne - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 2. Kierownik robót ogólnobudowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej, z tym że Kierownikiem Budowy musi być przedstawiciel Lidera. Uwaga: Osoby wymienione wyżej muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania wszystkich w/w uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez jedną lub kilka osób. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania w miejsce wymaganych uprawnień budowlanych bez ograniczeń - odpowiadających im równoważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - termin realizacji zamówienia - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.prokuratura-gorzow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 66-400 Gorzów Wlkp. pok. 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ogloszenie_o_zamowieniu_1682382012.pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

 Projekt_archit_budowlany_part1.rar      Projekt archit. - budowlany 1

 Projekt_archit_budowlany_part2.rar      Projekt archit. - budowlany 2

 Przedmiar_robot.zip      Przedmiar robót

 SIWZ_1682382012.pdf      SIWZ

 STWiOR.zip      STWiOR

 zal_1___1682382012.pdf      Formularz ofertowy

 zal_2___1682382012.pdf      Oświadczenie

 zal_3___1682382012.pdf      Wykaz wykonanych robót

 zal_4___1682382012.pdf      Wykaz osób

 zal_5___1682382012.pdf      Oświadczenie

 zal_6___1682382012.pdf      Oświadczenie o podwykonawcach

 zal_7___1682382012.pdf      Oświadczenie o warunkach gwarancji

 zal_8___1682382012.pdf      Oświadczenie

 zal_9a___1682382012.pdf      Załącznik nr 9a do projektu umowy

 zal_9___1682382012.pdf      Projekt umowy