PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie z dn. 29.05.2012 - Remont elewacji

                                                                                               Gorzów Wlkp. 29  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

ZP/ 25/12

VII G  213 / 30 / 2012

                                                           Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1.

 

Projekt zakłada wykonanie iniekcji grawitacyjnej na bazie związków krzemu. Projekt nie zawiera wyników badań diagnostycznych określających aktualne zwilgocenie i zasolenie murów. Projekt nie opisuje także metodyki badań diagnostycznych koniecznych dla potwierdzenia skuteczności przepony poziomej wykonanej za pomocą iniekcji. Czy na etapie projektu przeprowadzono badania laboratoryjne potwierdzające możliwość zastosowania przyjętej technologii odtworzenia izolacji poziomej? Wykonanie jakich działań kontrolno- jakościowe dla udowodnienia skuteczności iniekcji przewiduje Inwestor?
 

Odpowiedź: Na etapie projektu nie przeprowadzano badań określających aktualne zawilgocenie i zasolenie murów. Objawy zawilgocenia ścian piwnic stwierdzono podczas oględzin prowadzonych na etapie dokonywania oceny stanu technicznego budynku. Wskazują one, iż kondygnacja piwnic stale narażona jest na napływ wód gruntowych, które często w niej zalegają. Budynek nie posiada skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej, co prowadzi do kapilarnego podciągania przez ściany piwnic wody zalegającej w gruncie oraz szkodliwego oddziaływania soli i wilgoci zalegających w podłożu gruntowym na powierzchnie ścian piwnic od zewnątrz, czego efektem jest m.in. zawilgocenie ścian piwnic i odparzenia tynków. Z uwagi na powyższe, a także na parametry użytkowe piwnic (wysokość około 1,78 m) osuszanie ścian piwnic i wykonania izolacji pionowej uznano za niecelowe, a ochroną przeciwwilgociową objęto ściany kondygnacji naziemnych. Wskazane jest, aby wykonawca przed przystąpieniem do ww. prac przeprowadził badania laboratoryjne określające aktualne zawilgocenie i zasolenie murów.


 

Pytanie nr 2.
 

Projekt zakłada wykonanie iniekcji grawitacyjnej na bazie związków krzemu tylko w ścianach zewnętrznych. W jaki sposób zostaną zabezpieczone przed wilgocią kapilarną ściany wewnętrzne?
Odpowiedź:
Iniekcją grawitacyjną na bazie związków krzemu należy objąć wszystkie ściany kondygnacji piwnic: zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. 

 

 

Pytanie nr 3.
 

Projekt zakłada wykonanie iniekcji grawitacyjnej na bazie związków krzemu. Technologie iniekcyjne z założenia mają za cel utworzenie lub odtworzenie izolacji poziomej celem odcięcia wilgoci kapilarnej. Technologie iniekcyjne nie mają natomiast żadnego wpływu na przebieg procesu osuszania zdegradowanych i zasolonych murów. Czy wobec powyższych faktów Inwestor dopuszcza możliwość alternatywnego zastosowania skutecznej technologii bezinwazyjnej odcięcia dopływu wilgoci kapilarnej, osuszania murów zewnętrznych
i wewnętrznych obiektu z wilgoci kapilarnej oraz trwałego zabezpieczenia obiektu przed ponownym zawilgoceniem z potwierdzeniem skuteczności technologii bezinwazyjnej

za pomocą badań laboratoryjnych?
 

Odpowiedź: Od strony projektowej dopuszcza się zastosowanie alternatywnej, skutecznej technologii bezinwazyjnego odcięcia dopływu wilgoci kapilarnej, osuszania zdegradowanych i zasolonych  murów. Technologia ta powinna zostać potwierdzona za pomocą właściwych badań laboratoryjnych, uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiającego.

 

 

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu : 95 739 2005.

 

 

 

                                                        Z-ca Prokuratora  Okręgowego

           

                                                                       Roman Witkowski

                                                                                             

  odpowiedz_na_pytanie_29052012.pdf      Odpowiedź na pytanie