PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zmiana treści SIWZ - remont elewacji

Gorzów Wlkp., dn.     29     maja  2012 r.

 

Nr sprawy: ZP / 25 / 12

VII G / 213 / 30 / 12

 

 

Zmiana treści SIWZ

 

Dot. postępowania przetargowego na:

 

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., jako Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ), wprowadza zmiany do treści SIWZ:

 

  1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do SIWZ- projekt umowy- poprzez nadanie nowej treści § 12 umowy, tj.:

§ 12

KARY UMOWNE

  1. Strony ustalają jako samoistne należności, kary umowne z następujących tytułów:
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2  umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust.3 umowy.
  2.    za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji
    i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia następnego po upływie terminu  wyznaczonego na usunięcie wad;
  3.    za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w szczególności określonych w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 2.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2;

b)  za każdy dzień nieuzasadnionego opóźnienia w przekazaniu terenu budowy lub umówionej jego części w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 2.

  1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.”

 

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

...................................            

  (data i podpis Kierownika  jednostki)                 

  zal_9___1682382012_29052012.pdf      Załącznik nr 9 - Projekt umowy

 zmiana_tresci_SIWZ_29052012.pdf      Zmiana treści SIWZ