PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o odrzuceniu ofert - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

                                                                                       Gorzów Wlkp.,        01 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.


VII G 213 / 23 / 12

 

      INFORMACJA O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do

drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

 w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

zwanej dalej UPZP (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w postępowaniu o zamówienie

publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów

eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń

wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej   w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych

okręgu gorzowskiegoZamawiający Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zawiadamia

o wykluczeniu i odrzuceniu ofert złożonych przez :

 

- oferta nr 9 złożona przez „JM DATA” s. c.; ul. Trakt Lubelski 233;

  04-667 Warszawa

 

- oferta nr 10  złożona przez firmę: „CITY BIURO” s. c.; ul. Janka Krasickiego 22;

   66-460 Witnica

 

Podstawa prawna:

Art. 24 ust.2 pkt. 4 i ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Uzasadnienie:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Dostawę materiałów

eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń

wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej   w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych

okręgu gorzowskiego Komisja Przetargowa przeanalizowała przedłożone przez

Wykonawców oferty.

W toku ich analizy stwierdzono, iż oferta nr 9 złożona przez firmę „JM DATA” s. c.; ul. Trakt

Lubelski 233; 04-667 Warszawa nie posiada dokumentów stwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz Rozdziałem IV pkt.14 i 15 SIWZ, a oferta nr 10 złożona przez firmę „CITY BIURO” s. c.; ul. Janka Krasickiego 22;  66-460 Witnica nie posiada dokumentów stwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz Rozdziałem IV pkt.15 SIWZ . Pismem z dnia 22 maja 2012 r. Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia powyższych dokumentów .

Termin dostarczenia dokumentu został wyznaczony na dzień 25 maja 2012 r. dla firmy

„CITY BIURO” s. c.; ul. Janka Krasickiego 22;  66-460 Witnica, a na dzień 28 maja 2012 r.

dla firmy „JM DATA” s. c.; ul. Trakt Lubelski 233; 04-667 Warszawa.

Firma „JM DATA” s. c .; ul. Trakt Lubelski 233; 04-667 Warszawa nie przedłożyła

wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, czym nie spełniła wymagań

Zamawiającego wskazanych w SIWZ. Natomiast firma „CITY BIURO” s c. .; ul. Janka

Krasickiego 22;  66-460 Witnica złożyła dokumenty niekompletne, tzn. nie dostarczyła

raportu z testów wydajności dla urządzenia wskazanego w poz. 5 w załączniku nr 1 do SIWZ

Samsung ML 2250. W związku z powyższym nie spełniła wymagań Zamawiającego

wskazanych w SIWZ.

 

Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, Wykonawcy którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu zostają z niego wykluczeniu, a tym samym na postawie art. 24 ust. 4 tej samej ustawy, oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Prosimy o potwierdzenie czytelnego niniejszego pisma faksem na numer :  95 7392-005 lub e-mailem na adres: sekretariat@prokuratura-gorzow.pl.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony, w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą.

 

 Pouczenie:

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z zapisem w dziale XXII  SIWZ.

 

                                                                                       

 

                                                                                                  Prokurator  Okręgowy

  Wojciech Szcześniak informacja_o_odrzuceniu_ofert.pdf      Informacja