PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie z dn. 05.06.2012 - Remont elewacji

                                                                                               Gorzów Wlkp. 5 czerwca 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 25/12

VII G  213 / 30 / 2012

                                                           Do uczestników postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie nr 1.

 

W załączonym przedmiarze robót jest brak pozycji: Montaż i demontaż Rusztowań oraz zabezpieczenia okien folią.

-czy w kosztorysie ofertowym należy ująć wykonanie w/w robót?

 

Odpowiedź:

 

W kosztorysie ofertowym należy ująć montaż i demontaż rusztowań oraz niezbędne zabezpieczenia: m.in. okien folią, siatki elewacyjne.

 

 

 

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy, żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu : 95 739 2005.

 

 

 

                                                        Prokurator Okręgowy

           

                                                                       Wojciech Szcześniak

                                                                                             

 

  odpowiedz_na_pytanie_05062012.pdf      Odpowiedź na pytanie