PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 131041 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133608 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych jej prokuratur rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MTL SYSTEM, ul. Dmowskiego 15, 50-203 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313671,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 132988,83
  • Oferta z najniższą ceną: 132988,83 / Oferta z najwyższą ceną: 382470,96
  • Waluta: PLN.

  informacja_o_udzieleniu_zamowienia_15062012.pdf      Informacja o udzieleniu zamówienia