PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH
Numer ogłoszenia: 222366 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168238 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont elewacji budynku zlokalizowanego w Słubicach, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 6, działka 453/1, w tym m. innymi : 1) Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnic w formie iniekcji; 2) Usunięcie zmurszałych tynków na wewnętrznych płaszczyznach ścianach zewnętrznych piwnic, 3) Wyburzenie pochylni oraz wyburzenie i odtworzenie podestu przed wejściem przy użyciu współczesnych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych, 4) Schody przed wejściem należy wyposażyć w krzesełko dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, poruszające się na prowadnicy montowanej do ściany zewnętrznej budynku. 5) Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych, i cokołów do uzyskania parametrów spełniających wymagania normatywne dla poszczególnych przegród wraz z ociepleniem stropu nad piwnicą, w ramach wykonania kolorystyki istniejącego budynku, przewiduje się zastosowanie na jego docieplone ściany tynku mineralnego oraz farb silikonowych; 6) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUH WIMAR Wiesław Polechoński, ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 386903,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 361822,94
  • Oferta z najniższą ceną: 361822,94 / Oferta z najwyższą ceną: 416539,89
  • Waluta: PLN.

  20120627_ogl_o_udzieleniu_zamowienia.pdf      20120627_ogl_o_udzieleniu_zamowienia