PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont parkingu - Słubice

 

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Numer ogłoszenia: 206267 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont istniejącego parkingu zlokalizowanego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Słubicach, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 6, działka 458/37, 458/1, w tym m. innymi : 1)Remont nawierzchni istniejącego parkingu. 2)Remont nawierzchni po wschodniej i północnej stronie budynku. 3)Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej istniejącego parkingu, 4)Wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki stalowej istniejącego parkingu, 5)Wykonanie elementów małej architektury w formie stojaków na rowery, 6)Remont oprawy oświetleniowej i podbitki zadaszenia nad wejściem do budynku; 7)Sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 8)Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 9)W ramach remontu nie przewiduje się realizacji żadnych nowych elementów zagospodarowania terenu. 10)W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca; 11)Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego; 12)W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający. 13)Wszystkie prace remontowe będą wykonywane w trakcie eksploatacji sąsiedniego budynku. 14)Projekt umowy (zał. nr 9 do SIWZ) określa prawa i obowiązki Stron Umowy w okresie jej trwania - realizacji zamówienia - w tym m.in.:szczegółowy opis sposobu dokonywania odbiorów, zasady płatności oraz warunki gwarancji. 15)We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć, jako /typu/ i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. nie gorszych od proponowanych w Dokumentacji Technicznej. Parametry charakteryzujące remontowany parking: 1)Powierzchnia remontowanego parkingu z kostki betonowej 526,76 m2 2)Powierzchnia remontowanego chodnika z kostki betonowej /naprawy i uzupełnienia/ 71,81 m2 3)Krawężnik drogowy 30×15 z oporem 116, 13 mb. 4)Krawężnik drogowy wtopiony 30×15 z oporem 8,50 mb. 5)Obrzeże betonowe 30×8 z oporem 15 mb. 6)Powierzchnia trawnika 216,80 m2 7)Przyłącze kanalizacji deszczowej : PCV średnica 200 mm 28,97 mb. 8)Ogrodzenie działki 102,74 mb. Parking będący przedmiotem remontu zlokalizowany jest przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Słubicach. Dojazd do parkingu odbywa się poprzez istniejący wjazd od ul. Konstytucji 3-go Maja i poprzez drogę wewnętrzną. Parking oraz droga wewnętrzna posiadają nawierzchnię betonową - na parkingu o grubości ok. 35cm. Teren parkingu płaski, nie porastają na nim drzewa, na obrzeżach trawnik. Obecnie teren nie posiada ogrodzenia i odwodnienia. Wszystkie istniejące podziemne sieci uzbrojenia terenu nie będą kolidować z planowanym remontem parkingu i przewiduje się pozostawienie ich bez zmian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami w tym Dokumentacja techniczna, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu ogłoszenia w BZP..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. WARUNEK AKTUALNOŚCI SPEŁNIAĆ BĘDZIE RÓWNIEŻ DOKUMENT WYSTAWIONY Z DATĄ WCZEŚNIEJSZĄ I POTWIERDZONY PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY W WYMAGANYM TERMINIE. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył min. 2 roboty budowlane, drogowe w zakresie parkingów o pow. min. 700 m2 każdy, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i świadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony przez Lidera Konsorcjum. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.,ul. Moniuszki 2 66-400 Gorzów Wlkp., pok.4- wersja papierowa, lub elektronicznie paulina.lewandowska@prokuratura-gorzow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 66-400 Gorzów Wlkp. pok. 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ogloszenie_2062672012.pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ_2062672012.pdf      SIWZ

 zal_101_2062672012part1.rar      Załącznik nr 10 do SIWZ - część 1

 zal_101_2062672012part2.rar      Załącznik nr 10 do SIWZ - część 2

 zal_1_2062672012.pdf      Załącznik nr 1 do SIWZ

 zal_2_2062672012.pdf      Załącznik nr 2 do SIWZ

 zal_3_2062672012.pdf      Załącznik nr 3 do SIWZ

 zal_4_2062672012.pdf      Załącznik nr 4 do SIWZ

 zal_5_2062672012.pdf      Załącznik nr 5 do SIWZ

 zal_6_2062672012.pdf      Załącznik nr 6 do SIWZ

 zal_7_2062672012.pdf      Załącznik nr 7 do SIWZ

 zal_8_2062672012.pdf      Załącznik nr 8 do SIWZ

 zal_9_2062672012.pdf      Załącznik nr 9 do SIWZ