PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

SPROSTOWANIE z dnia 27.09.2012 r.

 

VII G 213/52/12
SPROSTOWANIE
BŁĘDÓW FORMALNYCH W POSTĘPOWANIU PN.
„REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH”
 
nie mających wpływu na treść SIWZ oraz na przygotowanie oferty, nie powoduje zmiany Ogłoszenia
i zmiany terminu otwarcia ofert.
 
1. W SIWZ na stronie tytułowej dopisuje się słowa :
„ZATWIERDZAM
Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak”
oraz wpisuje się datę 26.09.2012r. zgodną z datą publikacji ogłoszenia.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Strona tytułowa SIWZ po zmianie zostaje opublikowana na stronie www.prokuratura-gorzow.pl
pod nazwą „STRONA TYTUŁOWA DO SIWZ”.
 
2. W załączniku nr 1 w punkcie 2 dopisuje się nr i datę Ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z Ogłoszeniem w BZP. Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
”2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o przetargu nr 206267-2012 z dnia 26.09.2012”
Pozostałe zapisy zał. nr 1 pozostają bez zmian.
Zał. nr 1 do SIWZ po zmianie zostaje opublikowany na stronie www.prokuratura-gorzow.pl
pod nazwą „SPROSTOWANIE zał. 1 do SIWZ”.
 
3. We wzorze załącznika nr 3 do SIWZ „WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH” błędnie wpisano „ Załącznik nr 8 do SIWZ” w miejsce „ Załącznik nr 3 do SIWZ” .
Pozostałe zapisy zał. nr 3 pozostają bez zmian.
Zał. nr 3 do SIWZ po zmianie zostaje opublikowany na stronie www.prokuratura-gorzow.pl pod nazwą „SPROSTOWANIE zał. 3 do SIWZ”.
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y


 SPROSTOWANIE_2062672012.pdf      Sprostowanie

 SPROSTOWANIE_Strona_tytulowa_SIWZ_2062672012.pdf      Sprostowanie - strona tytułowa do SIWZ

 SPROSTOWANIE_zal_1_2062672012.pdf      Sprostowanie - zał. 1

 SPROSTOWANIE_zal_3_2062672012.pdf      Sprostowanie - zał. 3