PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: "Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach"

 

                                                                                                       Gorzów Wlkp., 24.10. 2012 r.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

wybrano:

Ofertę nr 1

PPU ZNAKBUD S.J.

ul. Mieszka I 66

66-400 GORZÓW WLKP.

z ceną oferty brutto : 205.411,00 PLN

i terminem wykonania: 35 dni kalendarzowych

 

uzasadnienie faktyczne:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 95,00 pkt.

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty, wszystkie ważne. Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami, streszczeniem oceny i porównaniem złożonych, ważnych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 80%

 

Liczba pkt w kryterium
TERMIN – ZNACZENIE 20%

Razem

Oferta nr 1 PPU ZNAKBUD S.J.

ul. Mieszka I 66

66-400 GORZÓW WLKP.

 

75,00

(205.411,00PLN)

 

 

20,00

(35 dni)

95,00

 

Oferta nr 2 Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS

ul. Gorzowska 32

66-432 Baczyna

 

61,38

(252.023,41 PLN)

 

 

 

11,67

(60 dni)

73,05

Oferta nr 3 PPUH „WIMAR”

Wiesław Polechoński

ul. I-go Maja 6

69-100 Słubice

80,00

(193.366,28 PLN)

 

 

14,00

(50 dni)

94,00

Oferta nr 4 PPU „TERMO” Spółka Jawna

Trybuchowicz Bogusław, Winiarski Stanisław

ul. Międzychodzka 12,
66-400 Gorzów Wlkp.

62,82

(246.237,32 PLN)

 

 

11,67

(60 dni)

74,49

 

                

 

         Z A M A W I A J Ą C Y

Zastępca

Prokuratora Okręgowego

 

     Roman Witkowski

  Informacja_rem_slub.pdf      Informacja o wyborze oferty