PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206267-2012 z dnia 2012-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont istniejącego parkingu zlokalizowanego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Słubicach, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 6, działka 458/37, 458/1, w tym m. innymi : 1)Remont nawierzchni istniejącego...
Termin składania ofert: 2012-10-11


Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 432114 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206267 – 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont istniejącego parkingu zlokalizowanego przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Słubicach, ul. Al. Konstytucji 3 Maja 6, działka 458/37, 458/1, w tym m. innymi : 1)Remont nawierzchni istniejącego parkingu. 2)Remont nawierzchni po wschodniej i północnej stronie budynku. 3)Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej istniejącego parkingu, 4)Wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki stalowej istniejącego parkingu, 5)Wykonanie elementów małej architektury w formie stojaków na rowery, 6)Remont oprawy oświetleniowej i podbitki zadaszenia nad wejściem do budynku; 7)Sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 8)Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ. 9)W ramach remontu nie przewiduje się realizacji żadnych nowych elementów zagospodarowania terenu. 10)W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca; 11)Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego; 12)W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający. 13)Wszystkie prace remontowe będą wykonywane w trakcie eksploatacji sąsiedniego budynku. 14)Projekt umowy (zał. nr 9 do SIWZ) określa prawa i obowiązki Stron Umowy w okresie jej trwania - realizacji zamówienia - w tym m.in.:szczegółowy opis sposobu dokonywania odbiorów, zasady płatności oraz warunki gwarancji. 15)We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć, jako /typu/ i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. nie gorszych od proponowanych w Dokumentacji Technicznej. Parametry charakteryzujące remontowany parking: 1)Powierzchnia remontowanego parkingu z kostki betonowej 526,76 m2 2)Powierzchnia remontowanego chodnika z kostki betonowej /naprawy i uzupełnienia/ 71,81 m2 3)Krawężnik drogowy 30×15 z oporem 116, 13 mb. 4)Krawężnik drogowy wtopiony 30×15 z oporem 8,50 mb. 5)Obrzeże betonowe 30×8 z oporem 15 mb. 6)Powierzchnia trawnika 216,80 m2 7)Przyłącze kanalizacji deszczowej : PCV średnica 200 mm 28,97 mb. 8)Ogrodzenie działki 102,74 mb. Parking będący przedmiotem remontu zlokalizowany jest przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Słubicach. Dojazd do parkingu odbywa się poprzez istniejący wjazd od ul. Konstytucji 3-go Maja i poprzez drogę wewnętrzną. Parking oraz droga wewnętrzna posiadają nawierzchnię betonową - na parkingu o grubości ok. 35cm. Teren parkingu płaski, nie porastają na nim drzewa, na obrzeżach trawnik. Obecnie teren nie posiada ogrodzenia i odwodnienia. Wszystkie istniejące podziemne sieci uzbrojenia terenu nie będą kolidować z planowanym remontem parkingu i przewiduje się pozostawienie ich bez zmian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami w tym Dokumentacja techniczna, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu ogłoszenia w BZP.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPU ZNAKBUD S.J., ul. Mieszka I 66, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220101,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 205411,00

·         Oferta z najniższą ceną: 193366,28 / Oferta z najwyższą ceną: 252023,41

·         Waluta: PLN.

 

  ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia4321142012.pdf      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia