PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie z dn. 20.11.2012 - dot. zakupu sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wlkp. 21 listopada 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZP/ 51/12

VII G  213 /66/ 2012

Do uczestników postępowania

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz
z odpowiedzią:

 

PYTANIE:

 

„Nasza firma przygotowuje się do złożenia oferty w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Aby właściwie przygotować ofertę zwracamy się z prośbą

o wyjaśnienie jakie ilości sprzętu zamierzacie Państwo zakupić. Chodzi o rozbieżne dane zawarte w SIWZ oraz w Wykazie Wymaganego Sprzętu Informatycznego.
 

SIWZ, punkty :
a) komputer PC + monitor LCD - 18 sztuk
b) komputer PC - 17 sztuk
d) laptop 2 - 3 sztuki

Wykaz Wymaganego Sprzętu Informatycznego, tabele :
Tabela 1 - Jednostka centralna komputera klasy PC - 17 sztuk
W opisie parametrów brak jest monitora.
Tabela 2 - Zestaw komputerowy - 10 sztuk
Tabela 4 - Laptop - 4 sztuki

Jeszcze raz bardzo prosimy o ujednolicenie i dokładne sprecyzowanie oczekiwań.”
 

ODPOWIEDŹ:

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!- na 27. 11. 2012 r. godz. 10:00

 

1.      Zamawiający informuje, że prawidłowe ilości są wskazane w Pkt III ppkt 3 SIWZ.
W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wskazanie zmienianych ilości:

 

Tabela 2- Zestaw komputerowy- było 10 sztuk., ma być 18 sztuk

 

Tabela 4- Laptop- było 4 sztuki., ma być 3 sztuki.

 

2.      Zamawiający informuje, iż Tabela nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ dotyczy PKT III, ppkt 3 lit. b) SIWZ, czyli samego komputera PC bez monitora.

 

3.      Zamawiający informuje, iż Tabela nr 2 załącznika nr 2 do SIWZ dotyczy PKT III, ppkt 3 lit. a) SIWZ.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (ZMIANY)

 

 

W związku z modyfikacją treści zał. nr 2 do SIWZ będącą wynikiem odpowiedzi Zamawiającego na zadane przez Wykonawców pytania, działając zgodnie z. art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.11.2012r., do godz. 10:00

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27.11.2012 r., GODZ. 10:15

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę  była oznakowana następująco:

„OFERTA –  Zakup sprzętu informatycznego (…)”

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 27.11.2012 r., do godz. 10:15

 

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 464414 - 2012 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 21.11.2012 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu: 95 739 2005.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak

                                                       

                                                                      

                                                                                             

  odpowiedz_na_pytanie_4501442012.pdf      Odpowiedź na pytanie

 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4501442012.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 zal_2_4501442012_nowy.pdf      Załącznik nr 2 do SIWZ - nowy