PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

                                                                                                    Gorzów Wlkp., 27.11. 2012 r.

 

Do uczestników postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”.

 

            Zamawiający informuje, że unieważnia wszczęte w dniu 14 listopada 2012 r. postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zamawiający w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksem niniejszego pisma na numer faksu: 95 739 2005.

 

                

 

 

 

         Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak

 

  informacja_o_uniewaznieniu_4501442012.pdf      Informacja o unieważnieniu postępowania