PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja do uczestników postępowania - zakup sprzętu informatycznego

 

                                                                                   Gorzów Wlkp. 03 grudnia 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 53/12

VII G  213 /67/ 2012

Informacja do uczestników postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”, działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do informacji uzyskanej od uczestnika postępowania, uznaje jej zasadność.

 

Pytanie dot. pkt. 18 Tabeli 1 i pkt. 18 Tabeli 2 Załącznika nr 2 do SIWZ:

 

„Czy zamawiający zaakceptuje komputer, którego głośność jednostki centralnej wynosi 29 dB?”

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów załącznika nr 2 do SIWZ w następujący sposób:

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ.

UWAGA!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! - na 07.12. 2012 r. godz. 14:00

W załączniku nr 2 do SIWZ – TABELA 1 – Jednostka centralna komputera PC w punkcie 18 „Certyfikaty i normy” oraz Tabela 2 Zestaw komputerowy jednostka centralna komputera PC + Monitor w punkcie 18 „Certyfikaty i normy” - punkt 18 w obu tabelach otrzymuje brzmienie:

-         Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

-         Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej SILVER dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND.

-         ENERGY STAR 5.0

-         Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

-         Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 30dB (załączyć oświadczenie producenta)

-         Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ – TABELA 1 – Jednostka centralna komputera PC w punkcie 10 „Porty I/O” oraz TABELA 2 Zestaw komputerowy jednostka centralna komputera PC + Monitor w punkcie 10 „Porty I/O” - punkt 18 w obu tabelach otrzymuje brzmienie:

  •   Audio: line-in  1 szt.
  •   Audio: line-in / microphone 1szt.
  •   Audio: line-out 1szt.
  •   Przód obudowy audio: microphone 1szt.
  •   Przód obudowy audio: headphone 1szt.
  •   Porty USB:

-    Z przodu obudowy min. 2 szt. USB

-    Z tyłu obudowy min 4 szt. USB

  •   DVI lub / i VGA 1szt.
  •   Ethernet (RJ-45) 1szt.

 

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (ZMIANY)

 

 

W związku z modyfikacją treści zał. nr 2 do SIWZ będącą wynikiem odpowiedzi Zamawiającego na zadane przez Wykonawców pytania, działając zgodnie z. art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2012r., do godz. 14:00

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 07.12.2012 r., GODZ. 14:15

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę  była oznakowana następująco:

„OFERTA –  Zakup sprzętu informatycznego (…)”

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 07.12.2012 r., do godz. 14:15

 

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 486660-2012 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 03.12.2012 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

                                                                                              PROKURATOR OKRĘGOWY

Wojciech Szcześniak

                                                       

                                                                      

                                                                                             

 

  informacja_4780062012.pdf      Informacja

 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4780062012.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 zal_2_4780062012_nowy.pdf      Załącznik nr 2 do SIWZ