PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 506214 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) świadczenia usług telefonicznych dla linii Zamawiającego, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla wszystkich ich rodzajów - w tym m.in. : lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych, generowanych z i do lokalizacji Zamawiającego określonych w zał. nr 5.1), 5.2), 5.3),5.4), do SIWZ - stosownie do danej Części postępowania b) świadczenia usług dodatkowych takich jak: blokada połączeń wychodzących (połączenia na numery o podwyższonej opłacie), blokada prezentacji numeru wywołującego, przekierowania połączeń i innych usług dodatkowych będących w ofercie Wykonawcy. c) świadczenia usługi dostępu do Internetu na zasadach określonych w zał. nr 5.5), 5.6)do SIWZ - stosownie do danej Części postępowania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8, 72.40.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, tj. posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych - wydane na postawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.u. nr 171 poz. 1800 z póżn. zm.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek musi być spełniony osobno przez każdego z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Na potwierdzenie spełniana przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty: a)Oświadczenie dotyczące minimalnych wymagań dla Części I - załącznik nr 2.1. do SIWZ; b)Oświadczenie dotyczące minimalnych wymagań dla Części II - załącznik nr 2.2. do SIWZ; c)Oświadczenie dotyczące minimalnych wymagań dla Części III - załącznik nr 2.3. do SIWZ; d)Oświadczenie dotyczące minimalnych wymagań dla Części IV - załącznik nr 2.4. do SIWZ; e)Oświadczenie dotyczące minimalnych wymagań dla Części V - załącznik nr 2.5. do SIWZ; f)Oświadczenie dotyczące minimalnych wymagań dla Części VI - załącznik nr 2.6. do SIWZ;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta Wykonawcy musi również zawierać: a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (Załącznik do SIWZ o treści odrębnej dla każdej części zamówienia ( dla Części I - zał. nr 4.1 do SIWZ, dla Części II - zał. nr 4.2 do SIWZ, dla części III - zał. nr 4.3 do SIWZ, dla Części IV - zał. nr 4.4 do SIWZ, dla części V - zał. nr 4.5 do SIWZ, dla części VI - zał. nr 4.6 do SIWZ ). Formularz ofertowy należy złożyć odpowiednio do części przedmiotu zamówienia na którą składana jest oferta; b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo ; c) oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zadania; d) w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum Firm oświadczenie o woli współpracy Wykonawców występujących wspólnie podpisane przez wszystkich wykonawców, e) w przypadku złożenia oferty przez Spółkę cywilną należy załączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania s.c. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. f) jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi do oferty załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający zaleca załączyć do oferty: podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - Projekt Umowy - zał. nr 6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), b) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, c) zmiana w zakresie, o którym mowa w pkt. XIX ppkt. 7) SIWZ oraz § 6 pkt 18 projektu umowy tj. ceny podane w ofercie przez Wykonawcę są cenami maksymalnymi i nie mogą być zmienione na wyższe w trakcie obowiązywania umowy. Dopuszcza się możliwość zmiany podanych cen w trakcie trwania umowy na korzystniejsze dla Zamawiającego lecz nie powinno to nieść za sobą dodatkowych obciążeń finansowych dla Zamawiającego, d) zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu, e) w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy ; f) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika g) w razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia uwzględniającego obowiązującą stawkę VAT z datą powstania obowiązku podatkowego - zmniejszenie ceny netto lub zwiększenie brutto; h) zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług o których mowa w pkt XII ppkt 2 SIWZ oraz §2 ust. 2 projektu umowy w przypadku nieważności rozpoczęcia świadczenia usługi we wskazanym terminie bez winy Wykonawcy. i) wydłużenie terminu realizacji umowy na pisemny wniosek jednej ze stron, maksymalnie do 2 m-cy w granicach wartości umowy. j) zmiana parametrów świadczonej usługi i związana z nią zmiana wynagrodzenia. 7. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, a także zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2;pok. nr 4; 66-400 Gorzów Wlkp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z uruchomieniem, polegającym na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla ruchu przychodzącego i wychodzącego dla wszystkich rodzajów połączeń w zakresie numeracji, w tym: połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych, do ulgowej infolinii (0-801), do sieci inteligentnych, do bezpłatnej infolinii (0-800), do numerów bezpłatnych, do numerów alarmowych (np, 112,997,998,999), do numerów 19xxx, usługi faksowe. Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN). Wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN, w szczególności usługi umożliwiające prezentację numeru, identyfikację numeru. b) miejsce świadczenia usług: zgodnie z załącznikiem nr 5.1. do SIWZ. c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 5.1. do SIWZ (Wymagania techniczne dla zadania... - Część I).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, dla jednostek Prokuratury Okręgu Szczecińskiego, wraz z dzierżawą central telefonicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z uruchomieniem, polegającym na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla ruchu przychodzącego i wychodzącego dla wszystkich rodzajów połączeń w zakresie numeracji w tym: połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych, do ulgowej infolinii (0-801), do sieci inteligentnych, do bezpłatnej infolinii (0-800), do numerów bezpłatnych, do numerów alarmowych (np, 112,997,998,999), do numerów 19xxx, usługi faksowe. Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN). Wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN, w szczególności usługi umożliwiające prezentację numeru, identyfikację numeru. - dzierżawa systemów telekomunikacyjnych (central i aparatów telefonicznych) w zakresie opisanym w zał. nr 5.2. do SIWZ (Wymagania techniczne dla zadania...- Część II), - Zapewnienie serwisu technicznego, utrzymania oraz przeprowadzania prac konserwacyjnych zamawianych systemów telekomunikacyjnych. b) miejsce świadczenia usług: zgodnie z załącznikiem nr 5.2. do SIWZ. c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 5.2. do SIWZ Wymagania techniczne dla zadania....
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek Prokuratury Okręgu Koszalińskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z uruchomieniem, polegającym na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla ruchu przychodzącego i wychodzącego dla wszystkich rodzajów połączeń w zakresie numeracji w tym: połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych, do ulgowej infolinii (0-801), do sieci inteligentnych, do bezpłatnej infolinii (0-800), do numerów bezpłatnych, do numerów alarmowych (np. 112,997,998,999), do numerów 19xxx, usługi faksowe. Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN). Wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN, w szczególności usługi umożliwiające prezentację numeru, identyfikację numeru, b) miejsce świadczenia usług: zgodnie z załącznikiem nr 5.3.do SIWZ. c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 5.3. do SIWZ Wymagania techniczne dla zadania....
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących oraz dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z uruchomieniem, polegającym na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla ruchu przychodzącego i wychodzącego dla wszystkich rodzajów połączeń w zakresie numeracji w tym: połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych, do ulgowej infolinii (0-801), do sieci inteligentnych, do bezpłatnej infolinii (0-800), do numerów bezpłatnych, do numerów alarmowych (np, 112,997,998,999), do numerów 19xxx, usługi faksowe. Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN). Wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN, w szczególności usługi umożliwiające prezentację numeru, identyfikację numeru. b) miejsce świadczenia usług: zgodnie z załącznikiem nr 5.4 do SIWZ c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 5.4 do SIWZ Wymagania techniczne dla zadania....
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest: - jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - usługa dostępu do Internetu musi być świadczona na łączu symetrycznym lub asymetrycznym o gwarantowanych przepustowościach opisanych w pkt. 8 zał. Nr 5.5 do SIWZ:. Usługa nie może posiadać żadnych limitów ilości przesłanych danych. Punkt dostępu do usługi w budynku Zamawiającego musi być zakończony interfejsem rj-45 (100/1000 mb/s) i musi znajdować się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. - dopuszcza się następujące rozwiązania techniczne dla lokalizacji wskazanych w pkt. 8 zał. Nr 5.5 do SIWZ: a.1. doprowadzenie kablem optotelekomunikacyjnym, a.2. doprowadzenie kablem telekomunikacyjnym o żyłach miedzianych. b) miejsce świadczenia usług: zgodnie z załącznikiem nr 5.5.do SIWZ. c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 5.5. do SIWZ Wymagania techniczne dla zadania....
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wybranych jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie usługi dostępu do Internetu dla wybranych jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego; - usługa dostępu do Internetu musi być świadczona na łączu symetrycznym lub asymetrycznym o gwarantowanych przepustowościach opisanych w pkt. 8. Usługa nie może posiadać żadnych limitów ilości przesłanych danych. Punkt dostępu do usługi w budynku Zamawiającego musi być zakończony interfejsem RJ-45 (100/1000 Mb/s) i musi znajdować się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. - dopuszcza się następujące rozwiązania techniczne dla lokalizacji wskazanych w pkt. 8 zał. Nr 5.6. do SIWZ: a.1. doprowadzenie kablem optotelekomunikacyjnym, a.2. doprowadzenie kablem telekomunikacyjnym o żyłach miedzianych. b) miejsce świadczenia usług: zgodnie z załącznikiem nr 5.6 do SIWZ c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 5.6. do SIWZ Wymagania techniczne dla zadania....
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


 ogloszenie_o_zamowieniu_5062142012.pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ_5062142012.pdf      SIWZ

 zal_1_5062142012.pdf      Załącznik nr 1 do SIWZ

 zal_2_1_5062142012.pdf      Załącznik nr 2.1 do SIWZ

 zal_2_2_5062142012.pdf      Załącznik nr 2.2 do SIWZ

 zal_2_3_5062142012.pdf      Załącznik nr 2.3 do SIWZ

 zal_2_4_5062142012.pdf      Załącznik nr 2.4 do SIWZ

 zal_2_5_5062142012.pdf      Załącznik nr 2.5 do SIWZ

 zal_2_6_5062142012.pdf      Załącznik nr 2.6 do SIWZ

 zal_3_5062142012.pdf      Załącznik nr 3 do SIWZ

 zal_4_1_5062142012.pdf      Załącznik nr 4.1 do SIWZ

 zal_4_2_5062142012.pdf      Załącznik nr 4.2 do SIWZ

 zal_4_3_5062142012.pdf      Załącznik nr 4.3 do SIWZ

 zal_4_4_5062142012.pdf      Załącznik nr 4.4 do SIWZ

 zal_4_5_5062142012.pdf      Załącznik nr 4.5 do SIWZ

 zal_4_6_5062142012.pdf      Załącznik nr 4.6 do SIWZ

 zal_5_1_5062142012.pdf      Załącznik nr 5.1 do SIWZ

 zal_5_2_5062142012.pdf      Załącznik nr 5.2 do SIWZ

 zal_5_3_5062142012.pdf      Załącznik nr 5.3 do SIWZ

 zal_5_4_5062142012.pdf      Załącznik nr 5.4 do SIWZ

 zal_5_5_5062142012.pdf      Załącznik nr 5.5 do SIWZ

 zal_5_6_5062142012.pdf      Załącznik nr 5.6 do SIWZ

 zal_6_5062142012.pdf      Załącznik nr 6 do SIWZ