PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

 

Gorzów Wlkp., 14.12. 2012 r.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

wybrano:

Oferta nr 2

 

Ośrodek Komputerowy Infostil  Sp. z o.o.,
ul. Walczaka 25

66-407 Gorzów Wlkp.

z ceną oferty brutto : 135.147,48 PLN

 

uzasadnienie faktyczne:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, wszystkie ważne. Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami, streszczeniem oceny i porównaniem złożonych, ważnych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych (ważnych) ofert:

 

 

 

 

Numer oferty

Nazwa

Liczba punktów
w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

1

 

Oferta nr 1

NetCom  Sp. z o. o.

Ul. Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

 

95,47

(141.565,62 PLN)

2

 

Oferta nr 2

Ośrodek Komputerowy Infostil 
Sp. z o.o.,
ul. Walczaka 25

66-407 Gorzów Wlkp.

 

100,00

(135.147,48 PLN)

 

                

 

   

 

      Z A M A W I A J Ą C Y

 PROKURATOR OKRĘGOWY

       

WOJCIECH SZCZEŚNIAK informacja_o_wyborze.pdf