PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja energii elektrycznej

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 513716 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego. Punkty odbioru energii: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52, 66-300 Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 13a, 69-100 Słubice ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 69-200 Sulęcin Plac Kościelny 1, 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 38.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263078,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 323586,08
  • Oferta z najniższą ceną: 323586,08 / Oferta z najwyższą ceną: 323586,08
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego. W chwili obecnej ENEA Operator Sp z o.o. jako jedyny może świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej na obszarze gmin i miejscowości województwa lubuskiego. W związku z tym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

  ogloszenie_5137162012.pdf      Ogłoszenie