PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 516874 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 478006 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) jednostka centralna komputera PC - 17 sztuk b) zestaw komputerowy jednostka centralna komputera PC + monitor LCD - 18 sztuk c) laptop 1- 4 sztuki d) laptop 2 - 3 sztuki e) drukarka laserowa kolor - 2 sztuki f) drukarka laserowa mono - 2 sztuki g) system MS Windows 8 - 4 sztuki h) karta mSata 64 GB - 4 sztuki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu zawiera Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzony w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. SIWZ wraz z załącznikami określa minimalne wymagania techniczne Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 48.00.00.00-8, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143940,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 135147,48
  • Oferta z najniższą ceną: 135147,48 / Oferta z najwyższą ceną: 141565,62

Waluta: PLN. ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia5168742012.pdf      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia