PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie - USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

Gorzów Wlkp., dnia 19.12.2012r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

1. Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XVIII

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgodzi się na doprecyzowanie SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert o 15 dni, tj. do dnia 4 stycznia 2012 r.?

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: TAK

 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na 04.01.2013 r. godz. 9.00

W związku z koniecznością udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz dokonania modyfikacji treści SIWZ działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.01.2013 r., do godz. 09:00.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 04.01.2013 r., GODZ. 09:15

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę  była oznakowana następująco:

 

„OFERTA  - USŁUGI TLF CZĘŚĆ …… 

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 04.01.2013 r. godz. 09:15”

 

 

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 519080 - 2012 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 19.12.2012r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 

 

                                                

                                                                                          Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

       Prokurator Okręgowy

       Wojciech Szcześniak

  ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_5190802012.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 przedluzenie_terminu_5190802012.pdf      Przedłużenie terminu