PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi pocztowe

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek organizacyjnych oraz ich ewentualnych zwrotów: a) przesyłki listowe nierejestrowane, b) przesyłki listowe rejestrowane
Numer ogłoszenia: 528234 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek organizacyjnych oraz ich ewentualnych zwrotów: a) przesyłki listowe nierejestrowane, b) przesyłki listowe rejestrowane.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek organizacyjnych oraz ich ewentualnych zwrotów: a) przesyłki listowe nierejestrowane, b) przesyłki listowe rejestrowane 2.Uiszczanie opłat za przesyłki dokonywane będzie przez nadawcę w formie opłaty z dołu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 359326,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 359326,61
  • Oferta z najniższą ceną: 359326,61 / Oferta z najwyższą ceną: 359326,61
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 12.06.2003 roku Prawo pocztowe (DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.), obecnie na rynku jest tylko jeden dostawca uprawniony do świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek zastrzeżonych do 50 g (art. 47 ust. 1 ww. ustawy), którym jest Poczta Polska S.A. Co więcej, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Poczta Polska S.A. jako operator publiczny posiada wyłączność na świadczenie powszechnych usług pocztowych zastrzeżonych wymienionych w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12.06.2003 roku Prawo pocztowe (operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność, z zastrzeżeniem ust. 2, świadczenia usług pocztowych zwanych dalej usługami zastrzeżonymi...). Pozostali operatorzy mogą również wykonywać zastrzeżone usługi pocztowe, jeśli opłata za taką przesyłkę nie będzie niższa niż dwuipółkrotność opłaty określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego ( art. 47 ust. 2 Prawa pocztowego). Fakt, że usługi zastrzeżone dla Poczty Polskiej S.A. mogą wykonywać inni operatorzy na warunkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy z 2003 r,- Prawo pocztowe, nie powoduje, że Poczta Polska S.A. nie zachowuje prawa wyłączności do usług zastrzeżonych na warunkach właściwych tylko dla niej jako operatora publicznego, co w efekcie daje Zamawiającemu prawo do korzystania z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b p.z.p., tj. do zamówienia z wolnej ręki. Ponadto, przeprowadzenie postępowania w trybach przetargowych byłoby nieopłacalne ze względów ekonomicznych, gdyż na usługi zastrzeżone dla Poczty Polskiej S.A. jako operatora publicznego inni operatorzy pocztowi mogą oferować ceny nie niższe niż dwuipółkrotność cennika obowiązującego operatora publicznego.

 

  ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia5282342012.pdf      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia