PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gorzów Wielkopolski: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 533164 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) jednostka centralna komputera PC - 2 sztuki b) zestaw komputerowy jednostka centralna komputera PC + monitor LCD - 8 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu zawiera Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzony w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. SIWZ wraz z załącznikami określa minimalne wymagania techniczne Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 30.21.33.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o, ul. Walczaka 25, 66-407 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23980,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 29495,40
  • Oferta z najniższą ceną: 29495,40 / Oferta z najwyższą ceną: 29495,40
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: art. 66 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.);art.67 ust.1 pkt.7 ustawy PZP: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: zamówienie uzupełniające zostało udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy dostaw w okresie nieprzekraczającym 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polega na rozszerzeniu dostawy będącej przedmiotem zamówienia podstawowego w granicach 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia podstawowego została uwzględniona wartość zamówień uzupełniających. Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Ponadto, zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

  20121231__ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf      2012-12-31__ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia