PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - usługi telefonii

 

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorzów Wlkp. 07.01.2013 r.

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

            W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/.

Pytania z dnia 04.01.2013 r.

PYTANIE 1:

Dotyczy cz. II i zapisu: „ Zainstalowany system telekomunikacyjny musi być jednorodny i nie starszy niż 5 lat. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą dokumentację potwierdzającej pochodzenie (nazwa producenta) i datę produkcji central”.

W związku z tym, że niektóre elementy składowe systemów telekomunikacyjnych mogą posiadać wcześniejszą niż wymagana przez Zamawiającego datę produkcji (sprzęt w całości został przekazany dostawcy usługi w 2008 roku, ale niektóre jego części składowe wyprodukowane zostały przez producenta wcześniej-nadmieniamy, że w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na techniczne parametry funkcjonowania urządzeń), prosimy o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na to, by niektóre elementy centrali miały datę produkcji do 8 lat wstecz. Prosimy o zmianę zapisu na: „ Zainstalowany system telekomunikacyjny musi być jednorodny i nie starszy niż 8 lat. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą dokumentację potwierdzającej pochodzenie (nazwa producenta) i datę produkcji central”.

 

PYTANIE 2:

Dotyczy cz. II i zapisu: „Wykonawca dostarczy, podłączy, zaprogramuje i uruchomi fabrycznie nowe systemowe aparaty telefoniczne w ilościach i typach określonych w pkt. III ppkt. 10.”

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego aktualnie systemu aparatów telefonicznych?

 

W związku z tym, że pytania od Wykonawcy wpłynęły 04.01.2013 r., tj. po upływie  połowy wyznaczonego terminu składania ofert,  działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

 

Powyższe informacje zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 07.01.2013 r.

 

Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

Prokurator Okręgowy

 Wojciech Szcześniak

 

 

  tresc_pytan_do_SIWZ.pdf      Treść pytań do SIWZ i informacja o podstawie braku odpowiedzi