PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 2

 

                                              Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

CZĘŚĆ II - „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, dla jednostek Prokuratury Okręgu Szczecińskiego, wraz z dzierżawą central telefonicznych.”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 2

 złożoną przez

Telekomunikację Polską SA,
 ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

z ceną  oferty brutto 197.827,20PLN

 (wartość oferty ogółem brutto)

 

II. Uzasadnienie faktyczne:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 2  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 ust.5) ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

II Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część II  złożono 3 oferty, wszystkie oferty są  ważne. Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami, streszczeniem oceny i porównaniem złożonych, ważnych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom
w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

Streszczenie oceny złożonych(ważnych) ofert:

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

 

  RAZEM

Oferta nr 1     

DID sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

 

408.955,75

48,37

48,37

Oferta nr 2

Telekomunikacja Polska SA,
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 

197.827,20

100

100

Oferta nr 3

 Multimedia Polska S.A.,
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

 

471.936,33

41,92

41,92

 

 

 

 

                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Prokurator Okręgowy

 

 

Wojciech Szcześniak informacja_o_wyniku_cz2_2132012.pdf      Informacja o wyniku