PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 4

 

                                              Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

Część IV: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących oraz dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 3

Złożoną przez firmę

Multimedia Polska S.A.,
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

z ceną  oferty brutto – 60.551,70 PLN

 (wartość oferty ogółem brutto)

 

II. Uzasadnienie faktyczne:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 3  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 ust.5) ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

II Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część IV złożono 1 ofertę. Oferta jest  ważna. Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami, streszczeniem oceny i porównaniem złożonych, ważnych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom
w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

Streszczenie oceny złożonych(ważnych) ofert:

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM Punkty

 

Oferta nr 3

Multimedia Polska S.A.,
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

 

 

 

60.551,70

 

 

100,00

100

 

 

 

                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Prokurator Okręgowy

 

 

Wojciech Szcześniak informacja_o_wyniku_cz4_2132012.pdf      Informacja o wyniku