PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o unieważnieniu postępowania - usługi telefonii - Cz. 5 i 6

 

                                                                                               Gorzów Wlkp. dnia  23.01.2013r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

           

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”

 

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH:

 

 

a)   CZĘŚĆ V  „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. z dnia 29 stycznia 2004r.  . (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.)Zamawiający informuje, że  na Część V w przedmiotowym postępowaniu   złożono 1 ofertę, oferta jest ważna.

na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy P z.p. z dnia 29 stycznia 2004r.  . (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 506214 – 2012 z dnia 12.12.2012r.  złożono jedną ważną ofertę, której wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, tj,

-         Wartość oferty: 13.261,86 PLN (brutto)

-         Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia : 4.383,72 PLN ( brutto)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

 

Oferta nr 3 Multimedia Polska S.A.,
ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

 

 

13.261,86

100

 

Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.

 

 

 

b)   CZĘŚĆ VI  „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla wybranych jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.”

 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ;”

UZASADNIENIE:

Na ww. część w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr  506214 – 2012 z dnia 12.12.2012r., nie złożono żadnych ofert.

 

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

 

 

Wojciech Szcześniak informacja_o_uniewaznieniu_5062142012.pdf      Informacja o unieważnieniu postępowania