PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 506214-2012 z dnia 2012-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
a) świadczenia usług telefonicznych dla linii Zamawiającego, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla wszystkich ich rodzajów - w tym m.in. : lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych,...
Termin składania ofert: 2012-12-20


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 75716 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 506214 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) świadczenia usług telefonicznych dla linii Zamawiającego, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla wszystkich ich rodzajów - w tym m.in. : lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych, generowanych z i do lokalizacji Zamawiającego określonych w zał. nr 5.1), 5.2), 5.3),5.4), do SIWZ - stosownie do danej Części postępowania b) świadczenia usług dodatkowych takich jak: blokada połączeń wychodzących (połączenia na numery o podwyższonej opłacie), blokada prezentacji numeru wywołującego, przekierowania połączeń i innych usług dodatkowych będących w ofercie Wykonawcy. c) świadczenia usługi dostępu do Internetu na zasadach określonych w zał. nr 5.5), 5.6)do SIWZ - stosownie do danej Części postępowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.10.00-8, 72.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Telekomunikacja Polska SA, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32877,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33644,13
 • Oferta z najniższą ceną: 33644,13 / Oferta z najwyższą ceną: 43642,53
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, dla jednostek Prokuratury Okręgu Szczecińskiego, wraz z dzierżawą central telefonicznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Telekomunikacja Polska SA, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 344667,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 197827,20
 • Oferta z najniższą ceną: 197827,20 / Oferta z najwyższą ceną: 471936,33
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek Prokuratury Okręgu Koszalińskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Telekomunikacja Polska SA, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75585,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52289,40
 • Oferta z najniższą ceną: 52289,40 / Oferta z najwyższą ceną: 62510,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących oraz dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Multimedia Polska S.A., ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47636,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 60551,70
 • Oferta z najniższą ceną: 60551,70 / Oferta z najwyższą ceną: 60551,70
 • Waluta: PLN.

  ogCEoszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf