PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedź na pytanie - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wlkp., dnia 11.04. 2013 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” z numerem sprawy VII G 213/26/13  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

1.   „      W punkcie III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 4.4 c) Wykonawca zapewni przewóz zwłok środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w art. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

       W związku z powyższym proszę o odpowiedź co mają Państwo na myśli pisząc „aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną”.

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: Zamawiający pisząc o „aktualnych zezwoleniach lub zaświadczeniach wydanych przez właściwą stację Sanitarno -Epidemiologiczną” ma na myśli dokument/dokumenty zawierające opinię sanitarną, stwierdzające zgodność stanu sanitarno-technicznego środka transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich z obowiązującymi przepisami w zakresie jego przeznaczenia.

Powyższą odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 11.04. 2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak

  odpowiedz_11_04_2013_1364622013.pdf      Odpowiedź na pytanie