PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części I na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pom. do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przech. zwłok ludzkich dla jed. okr. gor

 

                                                                                               Gorzów Wlkp. dnia    08.05.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia:

 

W niniejszym postępowaniu złożono trzy oferty, w tym 2 zostały odrzucone:

 

 

1.            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hades”

ul. Wodociągowa 2E

66-500 Strzelce Krajeńskie

 

Oferta została odrzucona.

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  6) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29.04.2013 r. Zamawiający w związku z wątpliwościami, które wzbudziła oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  „Hades”, zwrócił się do wspomnianego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty wskazując przepisy prawa regulujące zastosowanie stawki podatku VAT 23% na usługę przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Zamawiającego. Żądane wyjaśnienie nie zostało dostarczone w terminie, tj. do dnia 07.05.2013 r., do godz. 9.00, co poskutkowało oceną oferty na podstawie posiadanych informacji.

Do obliczenia zawartej w ofercie ceny została przyjęta nieprawidłowa stawka podatku VAT.

Bez względu na to, czy przewóz zwłok osoby zmarłej dokonywany jest w ramach kompleksowej usługi pogrzebowej, czy jako odrębna usługa transportowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 49.39 „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, usługa taka podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku VAT. Przyjmując w ofercie stawkę podatku VAT w wysokości 23% Wykonawca w sposób wadliwy dobrał element, który ma wpływ na obliczenie zaoferowanej ceny. W takim przypadku ma zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy P.z.p. powodujący odrzucenie oferty zawierającej cenę obliczoną
z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT (błąd w obliczeniu ceny).

 

2.            Sklep Wielobranżowy Usługi Pogrzebowe Kwiaty Znicze Wiązanki Jodko Mariola

ul. Cmentarna

66-500 Strzelce Krajeńskie

Oferta została odrzucona.

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  6) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29.04.2013 r. Zamawiający w związku z wątpliwościami, które wzbudziła oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego  „Hades”, zwrócił się do wspomnianego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty wskazując przepisy prawa regulujące zastosowanie stawki podatku VAT 23% na usługę przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Zamawiającego. Żądane wyjaśnienie nie zostało dostarczone w terminie, tj. do dnia 07.05.2013 r., do godz. 9.00, co poskutkowało oceną oferty na podstawie posiadanych informacji.

Do obliczenia zawartej w ofercie ceny została przyjęta nieprawidłowa stawka podatku VAT.

Bez względu na to, czy przewóz zwłok osoby zmarłej dokonywany jest w ramach kompleksowej usługi pogrzebowej, czy jako odrębna usługa transportowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 49.39 „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, usługa taka podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku VAT. Przyjmując w ofercie stawkę podatku VAT w wysokości 23% Wykonawca w sposób wadliwy dobrał element, który ma wpływ na obliczenie zaoferowanej ceny. W takim przypadku ma zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy P.z.p. powodujący odrzucenie oferty zawierającej cenę obliczoną
z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT (błąd w obliczeniu ceny).

3.            Firma Handlowo Usługowa PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn

ul. Żwirowa 19 E

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu .

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.

-         Wartość oferty: 89.024,44 PLN (brutto)

-         Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : 20.779,44 PLN (brutto)

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI I

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr  136462-2013 z dnia 08.04.2013 r.  na Część I postępowania złożono 3 oferty. Dwie oferty zostały odrzucone (uzasadnienie odrzucenia ofert zamieszczono powyżej), jedna
z nich była ważna. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art.2  pkt  5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.

-         Wartość oferty: 89.024,44 PLN (brutto)

-         Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.779,44 PLN (brutto).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 P.z.p. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

 

       Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak zaw_1364622013_cz_I.pdf      Zawiadomienie - część I