PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

 Gorzów Wlkp. dnia     08. 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI II

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI II PT.:

„Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ;”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr  136462-2013 z dnia 08.04.2013 r.  nie złożono żadnych ofert na Część II postępowania.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

 

Prokurator Okręgowy

 Wojciech Szcześniak