PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części V na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia    08 . 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI V

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI V PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający unieważnia postępowanie z własnej winy, ponieważ dokonał on w sposób niejednoznaczny opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. V postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie zawarł
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kodu CPV, który pozwoliłby w prawidłowy sposób zidentyfikować Wykonawcom  usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok, a co za tym idzie- przyjąć  prawidłową stawkę VAT na ww. usługę w swojej ofercie. Zamawiający  opisując przedmiot zamówienia zastosował kody CPV: 60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób; 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne; 98370000-7 usługi pogrzebowe i podobne, natomiast nie wskazał kodu: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, który opisywałby usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 P.z.p. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

 

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak