PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU ZWŁOK Z MIEJSCA ZDARZENIA DO PROSEKTORIUM LUB PRZECHOWALNI, UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZENIA DO PRZEPROWADZANIA SEKCJI ZWŁOK ORAZ PRZECHOWYWANIA ZWŁOK LUDZKICH DLA JEDNOSTEK PROKURATUR OKRĘGU GORZOWSKIEGO

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 73961 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do: a) Świadczenia usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Zamawiającego- stosownie do danej części postępowania; b) Świadczenia usług udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Zamawiającego- stosownie do danej części postępowania; c) Świadczenia usług przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Zamawiającego- stosownie do danej części postępowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 60.13.00.00-8, 70.22.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 1.1 do siwz, dla Części II - zał. nr 1.2 do siwz, dla Części III - zał. nr 1.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 1.4 do siwz, dla części V - zał. nr 1.5 do siwz). Formularz ofertowy należy złożyć odpowiednio do części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta. b)prawidłowo wypełniony formularz obliczenia ceny oferty- załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 2.1 do siwz, dla Części II - zał. nr 2.2 do siwz, dla części III - zał. nr 2.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 2.4 do siwz, dla części V - zał. nr 2.5 do siwz). Formularz obliczenia ceny oferty należy złożyć odpowiednio do części przedmiotu zamówienia, na którą składana jest oferta. c)oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zadania (wzór wspólny dla wszystkich części - zał. nr 3 do siwz). d)w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), określające zakres czynności, do których jest umocowany oraz w przypadku składania oferty wspólnej (pkt VII siwz). Zamawiający zaleca załączyć do oferty: a)podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - projekt umowy - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 7.1 do siwz, dla Części II - zał. 7.2 do siwz, dla Części III - zał. nr 7.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 7.4 do siwz, dla Części V - zał. nr 7.5 do siwz) - nie jest wymagane załączanie projektu umowy do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), b)zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, c)zmiana w zakresie, o którym mowa w pkt XIX ppkt 4 SIWZ tj. ceny podane w ofercie przez Wykonawcę są cenami maksymalnymi i nie mogą być zmienione na wyższe w trakcie obowiązywania umowy. Dopuszcza się możliwość zmiany podanych cen w trakcie trwania umowy na korzystniejsze dla Zamawiającego, d)zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu, e)w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy; f)zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika; g)w razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia uwzględniającego obowiązującą stawkę VAT z datą powstania obowiązku podatkowego; h)wydłużenie terminu realizacji umowy na pisemny wniosek jednej ze stron, maksymalnie do 2 m-cy w granicach wartości umowy. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, a także zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, pok. nr 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp. pok. nr 22 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. a)Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica; b)Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn; c)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera pkt III siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 60.13.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. a)Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica; b)Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy; Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn. c)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera pkt III siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu. a)Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel; b)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera pkt III siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 60.13.00.00-8, 70.22.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie. a)Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Słońsk, Sulęcin i Torzym; b)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera pkt III siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 60.13.00.00-8, 70.22.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach. a)Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach: miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice; b)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia zawiera pkt III siwz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 60.13.00.00-8, 70.22.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 ogloszenie_o_zamowieniu_739612013.pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ_739612013.pdf      SIWZ

 zal_1_1_formularz_ofertowy_739612013.pdf      Załącznik nr 1.1

 zal_1_2_formularz_ofertowy_739612013.pdf      Załącznik nr 1.2

 zal_1_3_formularz_ofertowy_739612013.pdf      Załącznik nr 1.3

 zal_1_4_formularz_ofertowy_739612013.pdf      Załącznik nr 1.4

 zal_1_5_formularz_ofertowy_739612013.pdf      Załącznik nr 1.5

 zal_2_1_formularz_obliczenia_ceny_739612013.pdf      Załącznik nr 2.1

 zal_2_2_formularz_obliczenia_ceny_739612013.pdf      Załącznik nr 2.2

 zal_2_3_formularz_obliczenia_ceny_739612013.pdf      Załącznik nr 2.3

 zal_2_4_formularz_obliczenia_ceny_739612013.pdf      Załącznik nr 2.4

 zal_2_5_formularz_obliczenia_ceny_739612013.pdf      Załącznik nr 2.5

 zal_3_oswiadczenie_o_podwykonawcach_739612013.pdf      Załącznik nr 3

 zal_4_oswiadczenie_o_braku_podstwa_do_wykluczenia_739612013.pdf      Załącznik nr 4

 zal_5_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_739612013.pdf      Załącznik nr 5

 zal_6_grupa_kapitalowa_739612013.pdf      Załącznik nr 6

 zal_7_1_projekt_umowy_739612013.pdf      Załącznik nr 7.1

 zal_7_2_projekt_umowy_739612013.pdf      Załącznik nr 7.2

 zal_7_3_projekt_umowy_739612013.pdf      Załącznik nr 7.3

 zal_7_4_projekt_umowy_739612013.pdf      Załącznik nr 7.4

 zal_7_5_projekt_umowy_739612013.pdf      Załącznik nr 7.5