PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                    Gorzów Wlkp.,  10. 06.2013 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  
„ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

Część IV: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 4

Złożoną przez firmę

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin

z ceną  oferty brutto – 23.829,24 PLN

 (wartość oferty ogółem brutto)

 

Uzasadnienie wyboru:

 

            Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt. Oferta nr 4  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część IV złożono 1 ofertę. Oferta jest  ważna. Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM  Punkty

 

Oferta nr 4

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Chrobrego 3,
69-200 Sulęcin

 

23.829,24

100

100

 

 

 

             

 

   Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak