PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp. 20. 06. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

          W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” prowadzonego z numerem sprawy VII G 213/46/13 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, na które poniżej składam odpowiedzi.

 

Część I odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

PYTANIE 1:

„Proszę o podanie metrażu terenów zewnętrznych w rozbiciu na teren utwardzony oraz tereny zielone przynależne do posesji na poszczególnych obiektach.”

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że tereny przyległe do budynków prokuratur Okręgu Gorzowskiego mają następujące metraże (w przybliżeniu):

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2:

ok.812 m2-teren utwardzony

ok.250 m2-teren zielony

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52:

ok.400 m2-teren utwardzony

ok.102 m2-teren zielony

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich:

ok.460 m2-teren utwardzony

ok.20 m2-teren zielony

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie:

ok.150 m2-teren utwardzony

ok.33 m2-teren zielony

Prokuratura Rejonowa w Słubicach:

ok.600 m2-teren utwardzony

ok.216 m2-teren zielony

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu:

ok.307 m2-teren utwardzony

ok.147 m2-teren zielony.

 

PYTANIE 2:

Proszę w jakich godzinach powinno odbywać się sprzątanie na poszczególnych obiektach.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że sprzątanie na poszczególnych obiektach powinno odbywać się
w następujących godzinach:

1 .kompleksowe sprzątanie pomieszczeń:

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2: od 14.00 do wykonania usługi;

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52: od 14.00 do 17.00;

pozostałe obiekty: od 15.00 do wykonania usługi;

2. utrzymanie czystości na terenach przyległych:

W okresie zimowym odśnieżanie wraz z posypaniem solą i piaskiem przed godzinami urzędowania prokuratury, a w dni wolne od pracy w zależności od potrzeb; pozostałe czynności- w godzinach urzędowania prokuratury oraz w godzinach wymienionych w pkt 1.

 

PYTANIE 3

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 4d zakłada się akceptacje wkładów toaletowych przez Zamawiającego w związku z powyższym proszę o podanie jakości i parametrów wkładów toaletowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający zaakceptuje wkłady toaletowe posiadające atesty PZH i są dopuszczone do obrotu; kolor wkładu- biały lub szary, ilość warstw: min. 2. Rolki papieru toaletowego małe i duże (typu JUMBO).

 

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

PYTANIE 1:

Czy  Zamawiający podając ogólną powierzchnię do sprzątania (5.626,8 m2) uwzględnił również powierzchnię utrzymania czystości terenów przyległych? Jeśli nie, proszę o informację powierzchni (w m2) terenów zewnętrznych w poszczególnych lokalizacjach wraz z podziałem na tereny zielone i utwardzone.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie uwzględnił w ogólnej powierzchni do sprzątania terenów zewnętrznych. Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 1 Części I odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

 

 

PYTANIE 2:

W związku ze świadczeniem usług kompleksowego sprzątania w budynkach jak i utrzymania czystości na terenach zewnętrznych proszę o rozbicie formularza ofertowego na dwie różne usługi oraz na dwie różne wartości podatku VAT. Naliczenie prawidłowych wartości VAT ma znaczenie przy ocenie oferty - cena Brutto za m2, jak i pozwala Wykonawcy na naliczenie podatku VAT i wystawienia faktur zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zgodnie z treścią zawartej umowy.

 

ODPOWIEDŹ : MODYFIKACJA

W załączniku nr 1 do SWIZ formularz ofertowy pkt 3. – WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt 3, KTÓRY PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

3.    OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

LP.

USŁUGA

Cena ryczałtowa netto

za usługę

za 1 miesiąc

Cena ryczałtowa brutto

za usługę

za 1 miesiąc

Okres świadczenia usługi w miesiącach

Wartość netto zamówienia

(3 x 5)

Wartość podatku VAT

Wartość brutto zamówienia

(6 + 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

2

kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego

 

 

12

 

 

 

3

utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

 

 

12

 

 

 

4

RAZEM

 

 

X

 

 

 

 

Łączna wartość brutto zamówienia ( LP. 4, kol. 8)  ……………………………………… zł

(słownie: .........................................................................................................................................)

Zmawiający zmienia zapisy pkt XIX.  ppkt 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie :

 

Ocenie będzie podlegała wartość brutto przedmiotu zamówienia. Jako cenę brutto oferty rozumie się  łączną wartość brutto zamówienia” (LP. 4, kol. 8 załącznika nr 1 do siwz- formularz ofertowy), wyliczoną zgodnie z zaleceniami zawartymi w formularzu ofertowym.

 

PYTANIE 3:

W jakich godzinach Zamawiający wymaga realizację usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach i w jakich godzinach możliwe jest utrzymanie czystości terenów przyległych w poszczególnych lokalizacjach?

 

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 2 Części I odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

 

 

 

PYTANIE 4:

Proszę o informację ile aktualnie osób realizuje usługę kompleksowego utrzymania czystości w każdych z pomieszczeń w budynkach prokuratur

 

ODPOWIEDŹ:

Usługa do 30.06.2013 r. jest świadczona przez firmę INWEMER System Sp. z o.o. Liczba osób świadczących usługę zmieniała się w zależności od potrzeb. Zamawiający nie posiada takich informacji.

 

PYTANIE 5:

Proszę o informację powierzchni (w m2)  okien w budynkach prokuratur. Ponadto czy są to okna otwieralne czy stałe? Jeśli występują skrzydła okienne stałe i myte dwustronnie to jaką metodą jest aktualnie wykonywana usługa?- za pomocą wysięgnika, rusztowania czy pracy alpinistów?

 

ODPOWIEDŹ: 

Większość okien jest otwieralna. Przybliżona powierzchnia okien w m2:

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2- 417 m2 ;

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Chopina 52- 140 m2;

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej 38- 70 m2;

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, przy ul. Plac Kościelny 1- 150 m2;

Prokuratura Rejonowa w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6- 180 m2;

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, przy ul. Wojska Polskiego 13A- 80 m2

Usługa mycia okien stałych i dwustronnych nie jest aktualnie wykonywana.

 

PYTANIE 6:

Proszę o informację powierzchni (w m2)  ciągów komunikacyjnych, holi, schodów z podziałem na poszczególne lokalizacje prokuratur.

 

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji. W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

PYTANIE 7:

Czy w obiektach znajdują się jakieś inne poza oknami zespolonymi przedstawionymi w wykazie duże przeszklenia (powyżej 2-3 m) wymagające wykorzystania specjalistycznego sprzętu do ich umycia?

 

ODPOWIEDŹ: 

W Prokuraturze przy ul. Moniuszki 2  występują przeszklenia (przeszklenia wejść do niektórych wydziałów), ale ich mycie nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

 

PYTANIE 8:

Proszę o informację jakiego rodzaju materiały eksploatacyjne mają być dostarczane przez Wykonawcę, np. papier toaletowy szary/biały, małe rolki/duże typu Jumbo, jedno/dwuwarstwowy, ręcznik papierowy w roli/typu ZZ zielony/biały, jedno/dwuwarstwowy i analogicznie wszystkie materiały eksploatacyjne za które odpowiedzialny jest Wykonawca. Proszę o informację średniego miesięcznego zużycia poszczególnych materiałów.

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga dostarczania materiałów eksploatacyjnych, które posiadają atesty PZH i są dopuszczone do obrotu. Rodzaje materiałów wymaganych przez Zamawiającego:

papier toaletowy: kolor wkładu- biały lub szary, ilość warstw: min. 2. Rolki papieru toaletowego małe i duże (typu JUMBO);

ręczniki papierowe: typu ZZ, kolor biały lub szary, min. 2 warstwy;

mydło w płynie do dozowników

kostki do WC

odświeżacze powietrza

wkłady foliowe do koszy na śmieci

Poza ww. Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4, ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie posiada informacji na temat średniego miesięcznego zużycia poszczególnych materiałów.

 

PYTANIE 9:

Czy obiekty wymagają gruntownego doczyszczenia poza usługą realizowaną w okresie 01.07.- 30.06.2014 ? Czy Zamawiający wymaga dodatkowe usługi doczyszczania typu: woskowania, nakładania warstw ochronnych, polimeryzacji podłóg? Jeśli tak, proszę o informację na jakiej powierzchni i z jaką częstotliwością.

 

ODPOWIEDŹ: 

Obiekty nie wymagają gruntownego doczyszczenia poza usługą realizowaną w okresie 01.07.2013 - 30.06.2014. Zamawiający nie wymaga dodatkowych usług doczyszczania ww. typu.

 

PYTANIE 10:

Czy Zamawiający wymaga stały dyżur osoby sprzątającej w celu bieżącego utrzymania czystości (tzw. serwis dzienny) w pomieszczeniach budynków prokuratur? Jeśli tak, w jakich godzinach i w jakich budynkach prokuratur?

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga tego rodzaju dyżuru.

 

PYTANIE 11:

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wywozu śniegu sprzed posesji prokuratur? Jeśli tak, czy na koszt Wykonawcy?

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga wywozu śniegu na koszt Wykonawcy zgodnie z brzmieniem pkt III ppkt 3 SIWZ.

 

PYTANIE 12:

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy odśnieżania dachów? Jeśli tak, proszę o informację powierzchni (w m2) dachów z podziałem na poszczególne lokalizacje.

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odśnieżania dachów.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18. 06. 2013 r.

 

PYTANIE 1:

Proszę o podanie dokładnych powierzchni z podziałem na poszczególne rodzaje pom. (pom.  biurowe, korytarze, sanitariaty itp.) we wszystkich obiektach obejmujących zamówienie:

1) Gorzów Wlkp., ul. Moniuszki - 2.092 m2

2) Gorzów Wlkp., ul. Chopina - 756,24 m2

3) Strzelce Krajeńskie - 444,8 m2

 4) Sulęcin- 410,5 m2

5) Słubice - 1.303,06 m2

 6) Międzyrzecz - 620,2 m2

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji. W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

PYTANIE 2:

Proszę o podanie rodzaju posadzek (wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, płytki ceramiczne, panele podłogowe, parkiety itp.) znajdujących się w poszczególnych obiektach dotyczących zamówienia wraz podanie im metrażu.

ODPOWIEDŹ: 

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2- wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, płytki ceramiczne, panele podłogowe;

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Chopina 52- wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne;

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej 38- panele podłogowe, parkiet (1 pokój), płytki ceramiczne;

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, przy ul. Plac Kościelny 1- płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa;

Prokuratura Rejonowa w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6- panele podłogowe, płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa;

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, przy ul. Wojska Polskiego 13A- płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa;

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji na temat metrażu poszczególnych rodzajów posadzek. W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

PYTANIE 3:

Proszę o określenie powierzchni terenów zewnętrznych przyległych do poszczególnych Prokuratur, z podziałem na pow. utwardzone (chodniki, parkingi itd.) oraz na tereny zielone (trawniki).

1) Gorzów Wlkp., ul. Moniuszki

2) Gorzów Wlkp., ul. Chopina

3) Strzelce Krajeńskie

 4) Sulęcin

 5) Słubice

 6) Międzyrzecz

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 1 Części I odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

 

 

PYTANIE 4:

Proszę o podanie ilości osób zatrudnionych w budynkach, które objęte są zamówieniem, oraz  dzienną średnią liczbę osób przebywających w budynkach Prokuratury.

 

ODPOWIEDŹ: 

Ilości osób zatrudnionych w budynkach, które są objęte zamówieniem:

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2- 93

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Chopina 52- 15

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej 38- 13

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, przy ul. Plac Kościelny 1- 12

Prokuratura Rejonowa w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6- 27

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, przy ul. Wojska Polskiego 13A- 15

 

Średnia dzienna liczba osób przebywających w budynkach Prokuratury:

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2- 113

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., przy ul. Chopina 52- 35

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Gorzowskiej 38- 33

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, przy ul. Plac Kościelny 1- 32

Prokuratura Rejonowa w Słubicach, przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6- 47

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, przy ul. Wojska Polskiego 13A- 35

 

                                             

 PYTANIE 5:

Proszę o podanie rodzaju środków higienicznych akceptowanych przez Zamawiającego i/lub podanie ich specyfikacji np. szary papier toaletowy duże rolki typu Jumbo itd.

 

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 8 Części II odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

 

PYTANIE 6:

Proszę o podanie pow. okien podlegającym myciu 3x rok z określeniem czy metraż liczony jest jednostronnie czy obustronnie.

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedź analogiczna jak w pyt. 5 Części II odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r. Ponadto Zamawiający informuje, że metraż liczony jest jednostronnie.

PYTANIE 7: 

Czy w obiektach Zamawiającego znajdują się okna trudnodostępne, wymagające specjalistycznego sprzętu np. wysięgnik, rusztowanie lub mycia metodą alpinistyczną? Jeśli tak, proszę o podanie na którym obiekcie znajdują się takie okna wraz z ich metrażem.

 

ODPOWIEDŹ :

Tak, w Prokuraturze Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2.

 

PYTANIE 8:

Proszę o podanie pow. wykładzin objętych praniem 2x rok.

 

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji. W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

PYTANIE 9: 

Proszę o podanie pow. posadzki kamiennej objętej maszynowym myciem 2x rok.

 

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji. W związku z tym Zamawiający zalecił dokonanie wizji lokalnej poszczególnych jednostek prokuratury.

 

PYTANIE 10: 

Co Zamawiający ma na myśli używając sformułowania ,,konserwacja zieleni``?

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż używając sformułowania „konserwacja zieleni” ma na myśli podlewanie, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, plewienie, nawożenie.

 

Część I Odpowiedzi na pytania z dnia 19. 06. 2013 r.

 

PYTANIE 1:

Ilu pracowników pracuje w każdej wymienionej jednostce organizacyjnej;

 

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 4 Odpowiedzi na pytania z dnia 18. 06. 2013 r.

 

 

PYTANIE 2:

Jaka jest powierzchnia okien bądź ilość w wymienionych przez Państwa Prokuraturach

 

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu 5 Części II odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

 

PYTANIE 3:

Czy w powierzchni podziału metrażowo-terytorialnym uwzględniona jest powierzchnia wewnętrzna budynku oraz zewnętrzna? Jeśli tak to proszę o wyszczególnienie podziału na wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w powierzchni podziału metrażowo-terytorialnego jest uwzględniona jedynie powierzchnia wewnętrzna budynków. W zakresie terenów zewnętrznych budynków odpowiedź analogiczna jak w pyt. 1 Części I odpowiedzi na pytania z dnia 17. 06. 2013 r.

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 19.06.2013 r.

 

PYTANIE 1:

Prosimy o wyjaśnienie jaką stawkę VAT ma przyjąć Wykonawca w formularzu oferty? 23% czy 8 i 23% ze względu na utrzymanie czystości wewnątrz i zewnątrz obiektu.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż stawka podatku VAT, jaką powinien przyjąć Wykonawca w formularzu ofertowym powinna wynikać z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!- na 25. 06. 2013 r.  godz. 9.00

 

W związku z koniecznością wprowadzenia modyfikacji do treści SIWZ, działając zgodnie
z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłużył  termin składania ofert do dnia 25. 06. 2013 r.

 

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25. 06. 2013 r., godz. 9:15

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę była oznakowana następująco:

 

OFERTA- „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 25. 06. 2013 r. godz. 9.15

   

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 118901-2013 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia  20.06.2013 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Powyższe odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 20. 06. 2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ).

 

Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

                                                      Prokurator Okręgowy

                                                      Wojciech Szcześniak

  zal_1_formularz_ofertowy_213462013.pdf      Załącznik nr 1 - poprawiony