PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp. 24. 06. 2013 r.

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” prowadzonego z numerem sprawy VII G 213/46/13 Zamawiający , działając na podst. art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/ .

M O D Y F I K A C J A

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w PKT XIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

-WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PKT XIII. SIWZ, KTÓRY PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

1.    Wykonawca zagwarantuje świadczenie przedmiotowych usług przez czas określony, tj.  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

   Prokurator Okręgowy

   Wojciech Szcześniak