PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2013-07-10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                              Gorzów Wlkp.,   10 .07. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 11

 złożoną przez

KONCESJONOWANĄ FIRMĘ OCHRONY MIENIA „HERKULES”,
ul. Paderewskiego 30/4,
66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną  oferty brutto – 150.108,93 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 11  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 12 ofert. Na podstawie art. 89 ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania zostały odrzucone następujące oferty:

 

  1. NAVICONTROL SP. Z O.O., ul. Zwycięstwa 14 lok. 48, 44-100 Gliwice
  2. SUPERVISION BARGIEL I WSPÓLNIK Sp. j., ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Micros Józef Lipiński, ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz
  4. „BLASK” Beata Laskowska, ul. Henryka Brodatego 8/4, 68-100 Żagań

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt
w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

       RAZEM

Oferta nr 1

 

NAVICONTROL
SP. Z O.O.,

ul. Zwycięstwa 14 lok. 48, 44-100 Gliwice

 

132.051,96

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

Oferta nr 2

 

SUPERVISION BARGIEL I WSPÓLNIK Sp. j., ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica

 

 

 

 

250.182,00

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 3

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Micros Józef Lipiński,
ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz

 

117.933,14

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 4

 

„BLASK” Beata Laskowska,
ul. Henryka Brodatego 8/4, 68-100 Żagań

 

 

181.882,90

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 5

 

Konsorcjum firm: DGP Clean Partner Sp. z o. o. (lider), ul. Najśw. Marii Panny 5e, 59-220 Legnica; DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o. o., ul. Najśw. Marii Panny 5e, 59-220 Legnica; Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o. o., ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

 

218.831,47

68,60

68,60

Oferta nr 6

 

CLAR SYSTEM S.A.,
ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

 

163.228,32

91,96

91,96

Oferta nr 7

 

PPUH „TECH-DOM” Sp. J. Michalik,
ul. Staszica 1F, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

170.244,00

88,17

88,17

Oferta nr 8

 

Impel Cleaning
Sp. z o.o.,

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

164.465,14

91,27

91,27

Oferta nr 9

 

WISAG POLSKA
Sp. z o.o.,

ul. Podgórna 67, 70-205 Szczecin

 

219.730,32

68,32

68,32

Oferta nr 10

 

ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZO-SOCJALNYCH „ANTEMA” Sp. z o.o. , Al. Jana Pawła II 8A, 58-506 Jelenia Góra

 

170.657, 54

87,96

87,96

Oferta nr 11

 

KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA „HERKULES”,
ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

150.108,93

100,00

100,00

Oferta nr 12

 

Poziom Polska
Sp. z o.o.,
ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.; Poziom
Sp. z o. o.,
ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

164.268,00

91,38

91,38

 

 

 

 

                      Z A M A W I A J Ą C Y

               ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

            Roman Witkowski

  INFORMACJAOWYBORZENAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY.pdf